Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-33

RK-40-2013-33.doc  RK-40-2013-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-40-2013-33
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/639 Batelov - úprava křižovatky
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na kompletní zhotovení stavby II/639 Batelov - úprava křižovatky . Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel šest nabídek dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-40-2013-33, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na stavební práce je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, IČO: 26177005 (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), s celkovou nabídkovou cenou ve výši 6 333 111,54 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-40-2013-33, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/639 Batelov - úprava křižovatky dle materiálu RK-40-2013-33, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/639 Batelov - úprava křižovatky nabídku COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, IČO: 26177005 (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), v souladu s materiálem RK-40-2013-33, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz