Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-32

RK-40-2013-32.doc  RK-40-2013-32pr01.doc  RK-40-2013-32pr02.doc  RK-40-2013-32pr03.doc  RK-40-2013-32pr04.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-40-2013-32
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem této veřejné zakázky je kompletní realizace přeložky komunikace II/405. Realizací stavby obchvatu obce Příseka bude nahrazen stávající průjezd obcí. Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá nadlimitní veřejné zakázce. Spolufinancování realizace veřejné zakázky je předpokládáno z prostředků Regionálního operačního programu. Zastupitelstvo kraje usnesením 0530/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013 schválilo Odůvodnění veřejné zakázky obsahující popis účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Veřejná zakázka na stavební práce bude zadávána formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájeném odesláním výzvy k podání žádosti o účast a prokázání kvalifikace. Omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení nebude provedeno. Zadávací řízení bude, na základě uzavřené mandátní smlouvy, kompletně zajištěno firmou AREA 2000 s.r.o., Středisko Tender Consulting, Riegrova 46, 572 01 Polička. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce II/405 Příseka - obchvat je obsažena v materiálu RK-40-2013-32, př. 1.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/405 Příseka - obchvat formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2013-32, př. 1, který obsahuje kvalifikační dokumentaci a pokyny pro zpracování žádosti o účast v užším zadávacím řízení a požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-40-2013-32, př. 2, která bude oprávněna k otevírání obálek se žádostmi o účast a obálek s nabídkami,
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky ve složení dle doplněného materiálu RK-40-2013-32, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* jmenovat zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace veřejné zakázky ve složení dle doplněného materiálu RK-40-2013-32, př. 4. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele AREA 2000 s.r.o., realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny:
* odeslání oznámení do Věstníku veřejných zakázek (zahájení) - do 20. 12. 2013
* předpoklad prokázání splnění kvalifikace - 20. 3. 2014
* předpoklad termínu podání nabídek - 4. 6. 2014
* předpoklad podpisu smlouvy - 20. 6. 2014
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/405 Příseka - obchvat formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-40-2013-32, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-40-2013-32, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-40-2013-32, př. 3;
* zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu
RK-40-2013-32, př. 4;
stanovuje,
že komise pro otevírání obálek je oprávněna k otevírání obálek se žádostmi o účast a obálek s nabídkami;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na II/405 Příseka - obchvat dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu
RK-40-2013-32, př. 1 a v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz