Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-19

RK-40-2013-19.doc  RK-40-2013-19pr01.xls  RK-40-2013-19pr02.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-40-2013-19
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává zahájení jednání o darování pozemků zastavěných veřejným prostranstvím a chodníky do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou a přijetí daru pozemků zastavěných silnicemi II/399 a III/3995 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) se žádostí o majetkoprávní vypořádání průjezdního úseku části silnic II/399 a III/3995, a to na základě geometrického plánu č. 1481-1138/2011 v k. ú. Náměšť nad Oslavou, který nechala vyhotovit.
Na základě uvedeného GP OM zjistil, že pozemky uvedené v materiálu RK-40-2013-19, př. 1 se nacházejí mimo tělesa silnic II/399 a III/3995. Jejich vlastníkem je Kraj Vysočina a hospodaří s nimi KSÚSV.
Tělesy silnic II/399 a III/3995 jsou naopak zastavěny pozemky uvedené v materiálu
RK-40-2013-19, př. 2. Jejich vlastníkem je město Náměšť nad Oslavou.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat bezúplatně formou dvou vzájemných darovacích smluv.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-40-2013-19, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tyto nemovitosti do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
OM zároveň navrhuje zahájit jednání s městem Náměšť nad Oslavou o darování pozemků dle materiálu RK-40-2013-19, př. 2 z vlastnictví města Námě3ť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem tyto nemovitosti do vlastnictví kraje.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování na úřední desce, rozhodnout zahájit jednání o přijetí daru do vlastnictví kraje a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky městu a přijmout dar pozemků od města do vlastnictví kraje. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s navrhovanými změnami.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-40-2013-19, př. 1, do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
* zahájit jednání s městem Náměšť nad Oslavou o darování pozemků dle materiálu
RK-40-2013-19, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-40-2013-19, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-40-2013-19, př. 2 z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz