Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-17

RK-40-2013-17.doc  RK-40-2013-17pr01.doc  RK-40-2013-17pr02.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-40-2013-17
NázevMajetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení zveřejnění záměru převodu nemovitostí.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 , na kterou byl vydán kolaudační souhlas dne 10. 6. 2013. Předmětná stavba byla spolufinancována z prostředků EU. Realizací výše uvedené stavby v nové trase se stala část původní silnice II/409 pro kraj nepotřebná a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství byla vyřazena ze silniční sítě silnic II. tříd Kraje Vysočina. Současně byly v rámci stavby realizované hospodářské sjezdy pro zpřístupnění sousedních pozemků, sjezd pro napojení místní komunikace a přeložka veřejného osvětlení v nové trase. Hranice všech výše uvedených sjezdů byla oddělena geometrickým plánem v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a která mimo jiné určuje vedení hranice mezi hlavní a vedlejší komunikací. Veřejné osvětlení bylo přeloženo do nové trasy současné silnice II/409 a jeho provozovatelem je obec Panské Dubenky. Rekultivované plochy po původní silnici II/409 (SO 901) slouží v současné době jako veřejná zeleň v zastavěném území obce Panské Dubenky a jako taková bude po dobu udržitelnosti projektu vyžadovat další finanční prostředky na její údržbu. Z výše uvedených důvodů požádal OM Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod o písemný souhlas poskytovatele dotace k převodu majetku pořízeného z poskytnuté dotace ROP po dobu udržitelnosti projektu na jinou osobu.
Návrh řešení Vlastnictví ke všem výše uvedeným nemovitostem, tj. k nesilničním pozemkům a stavbám na nich zřízeným by měla nabýt obec Panské Dubenky darem.
Záměr převodu nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-40-2013-17, př.1 je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst.1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Výbor Regionální rady Jihovýchod udělil na svém 45. zasedání ze dne 4. 12. 2013 souhlas s převodem majetku Kraje Vysočina na obec Panské Dubenky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-40-2013-17, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz