Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-15

RK-40-2013-15.doc  RK-40-2013-15pr01.doc  RK-40-2013-15pr01a.pdf  RK-40-2013-15pr02.doc  RK-40-2013-15pr02a.pdf  RK-40-2013-15pr03.doc  RK-40-2013-15pr04.doc  RK-40-2013-15pr05.doc  RK-40-2013-15pr06.doc  RK-40-2013-15pr07.doc  RK-40-2013-15pr08.doc  RK-40-2013-15pr08a.pdf  RK-40-2013-15pr08b.pdf  RK-40-2013-15pr09.doc  RK-40-2013-15pr09a.doc  RK-40-2013-15pr10.doc  RK-40-2013-15pr10a.doc  RK-40-2013-15pr11.doc  RK-40-2013-15pr12.pdf  RK-40-2013-15pr12a.pdf  RK-40-2013-15pr13.doc  RK-40-2013-15pr14.doc  RK-40-2013-15pr14a.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-40-2013-15
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina II
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
- pronájem části pozemku o výměře 37,5 m2 par. č. 2783 v k. ú. a obci Jihlava (zpevněné plochy) dle materiálu RK-40-2013-15 př. 1 a RK-40-2013-15 př. 1a za účelem parkování 2 ks automobilů nájemce Česká pošta, s. p., se sídlem Praha 1, IČO 47114983. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2016, s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek nebo výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Nájemné navrženo ve výši 22 320 Kč á rok. Nájemce tuto část pozemku již užívá dle nájemní smlouvy uzavřené se souhlasem RK na dobu určitou do 31. 12. 2013.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
- pronájem části věže hradu Roštejn dle materiálu RK-40-2013-15 př. 2 a RK-38-2013-15 př. 2a za účelem umístnění šesti mikrovlnných antén za účelem přenosu dat - internetové služby, ve prospěch nájemce SOMTNET, .o.s., Stará Říše, IČO 27014312. Nájemné navrženo ve výši 18 000 Kč/rok, včetně spotřeby elektrické energie, s možností úpravy o roční míru inflace. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále dle smluvně sjednaných podmínek. Nájemce předmět nájmu již užívá na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou a sjednaná doba nájmu uplyne v prosinci tohoto roku.
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
- pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 23,60 m2, tj. prostory bufetu a skladu v přízemí budovy Horáckého divadla č.p. 1357 v Jihlavě, dle materiálu RK-40-2013-15, př. 3, ve prospěch nájemce Gold Invest group, s.r.o., Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, IČO: 29246644, za účelem provozování divadelního bufetu, včetně zázemí pro předzahrádku. Nájemné navrženo ve výši 3 500 Kč/rok (tj. 148 Kč/rok/m2) s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 10 let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023, s možností automatického prodloužení o 1 rok. Smlouvu lze ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou dle smluvně sjednaných podmínek. Případné opravy předmětu nájmu nad rámec běžné údržby, může nájemce provést pouze s předchozím souhlasem pronajímatele a dle podmínek stanových pronajímatelem;
- pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 300,60 m2, tj. prostor restaurace a technického zázemí v II. poschodí budovy Horáckého divadla č.p. 1357 v Jihlavě, dle materiálu RK-40-2013-15, př. 4, ve prospěch nájemce Gold Invest group, s.r.o., Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, IČO: 29246644, za účelem provozování restaurace a kavárny. Nájemné navrženo v celkové výši 404 100 Kč/rok (tj. 1 344 Kč/rok/m2), z toho nájemné za prostor restaurace stanoveno ve výši 2 000 Kč/rok/m2, nájemné za technické zázemí stanoveno ve výši 500 Kč/rok/m2, s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 10 let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023, s možností automatického prodloužení o 1 rok. Smlouvu lze ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou dle smluvně sjednaných podmínek. K dosažení účelu nájmu nájemce předpokládá provést svým jménem a na svůj náklad rozsáhlé změny spojené s vybavením interiéru kavárny, kuchyňského vybavení, případné opravy předmětu nájmu nad rámec běžné údržby, může nájemce provést pouze s předchozím souhlasem pronajímatele a dle podmínek stanových pronajímatelem.
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42
- smlouva o úplatném umístnění 1 ks nápojového automatu v budově školy dle materiálu
RK-40-2013-15 př. 5. Provozovatel automatu Josef Barták, Jihlava, IČO 44054343. Smlouva navržena na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále dle smluvně sjednaných podmínek, úplata za umístění automatu ve výši 2 000 Kč á rok, elektrickou energii a vodu spojenou s provozem automatu hradí škola;
- smlouva o úplatném umístnění 1 ks nápojového automatu v budově školy dle materiálu
RK-40-2013-15 př. 6. Provozovatel automatu Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 9, IČO 41189698. Smlouva navržena na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále dle smluvně sjednaných podmínek, úplata za umístění automatu sjednána ve výši 1,30 Kč bez DPH z každého prodaného kusu výrobku z automatu, elektrickou energii spojenou s provozem automatů hradí škola;
- smlouva o úplatném umístnění 1 ks nápojového automatu v budově školy dle materiálu
RK-40-2013-15 př. 7. Provozovatel automatu Naděžda Parmová, Jihlava, IČO 60592184. Smlouva navržena na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále dle smluvně sjednaných podmínek, úplata za umístění automatu ve výši 2 600 Kč á rok, elektrickou energii a vodu spojenou s provozem automatu hradí škola.
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
- pronájem části objektu školy č.p. 551 v Ledči nad Sázavou dle materiálu RK-40-2013-15 př. 8 a RK-40-2013-15 př. 8a a RK-40-2013-15 př. 8b za účelem umístnění antén a zařízení pro účely přenosu dat - internetových služeb, ve prospěch nájemce Metropolitní, s.r.o., Havlíčkův Brod, IČO 48172481. Nájemné navrženo ve výši 12 000 Kč/rok bez DPH, plus úhrada spotřeby elektrické energie dle podružného měření. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 3 roků od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016, s možností výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou a dále dle smluvně sjednaných podmínek.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
- pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 19,84 m2, v prvním poschodí budovy domova mládeže v Pelhřimově, ve prospěch nájemce Lumír Tomíšek, Pelhřimov, IČO: 60863129, za účelem provozování obchodních služeb, dle dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor, který je obsahem materiálu RK-40-2013-15 př. 9. Nájemné navrženo ve výši 1 512 Kč/měsíc (tj. 915 Kč/rok/m2) s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Nájemce nebytový prostor již užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou do 31. 1. 2014, která je obsahem materiálu
RK-40-2013-15,př. 9a. Uzavřením dodatku nájemní smlouvy se mění doba nájmu na dobu neurčitou. Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
Dětský domov, Senožaty 199
- pronájem části objektu dětského domova č.p. 199 v Senožatech dle materiálu
RK-40-2013-15 př. 10 a RK-40-2013-15 př. 10a za účelem umístnění antén a zařízení pro účely provozování počítačové sítě nájemce, ve prospěch nájemce MEMORY computers s.r.o., Pelhřimov, IČO 26088002. Nájemné navrženo ve výši 10 000 Kč/rok včetně DPH a úhrady spotřeby elektrické energie. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, s možností výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce předmět nájmu již užívá na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou a sjednaná doba nájmu uplyne v prosinci tohoto roku;
- pronájem části objektu dětského domova č.p. 199 v Senožatech dle materiálu
RK-40-2013-15 př. 11 za účelem umístnění antén a zařízení pro účely provozování základové stanice neveřejné uzavřené internetové sítě, ve prospěch nájemce Sázavanet s.r.o., Havlíčkův Brod, IČO 28818121. Nájemné navrženo ve výši 10 000 Kč/rok včetně DPH a úhrady spotřeby elektrické energie. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, s možností výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce předmět nájmu již užívá na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou a sjednaná doba nájmu uplyne v prosinci tohoto roku.
- pronájem části objektu dětského domova č.p. 199 v Senožatech dle materiálu
RK-40-2013-15 př. 12 a RK-40-2013-15 př. 12a za účelem umístnění zařízení pro účely provozování internetové sítě pro obec Senožaty, ve prospěch nájemce SPACE COM spol s r. o., Humpolec, IČO: 26025337. Nájemné navrženo ve výši 1 000 Kč/měs včetně DPH a úhrady spotřeby elektrické energie. Úhrada nájemného za umístění zařízení bude započítávána na úhradu za poskytované internetové služby dle samostatné smlouvy uzavřené mezi nájemcem a dětským domovem. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, s možností výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce předmět nájmu již užívá na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou.
Střední škola technická Žďár nad Sázavou
- pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 620,10 m2, tj. montážní jámy včetně jeřábové dráhy v budově školy bez čp/če postavené na pozemku par..č. 7250 ve Žďáře nad Sázavou, dle materiálu RK-40-2013-15, př. 13, ve prospěch nájemce DEL a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 63487454, za účelem montážní činnosti a skladování materiálu nájemce. Nájemné navrženo ve výši 20 000 Kč/ měsíc při využití pro montážní činnost
a 10 000 Kč/měsíc při využití pro účely skladování, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou 31. 12. 2014. Smlouvu lze ukončit výpovědí s čtyřměsíční výpovědní lhůtou a dále dle smluvně sjednaných podmínek. Nájemce předmět nájmu již užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 8. 2013.
Domov ve Zboží, příspěvková organizace
- nájemní smlouva dle materiálu RK-40-2013-15, př. 14 a RK-40-2013-15, př. 14a na nájem nebytového prostoru o celkové výměře cca 147 m2 v přízemí budovy č.p. 63 postavené na pozemku par. č. st. 31 v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis, za účelem provozování chráněných dílen - výrobu hliněných předmětů tzv. Axmanovou technikou, od vlastníka - pronajímatele objektu obce Tis, IČO: 00268372, úhrada za užívání prostor včetně nákladů na vytápění prostor, vodného a stočného navržena ve výši 4 000 Kč/měsíčně, plus náklady spojené s likvidací odpadů a spotřebou elektrické energie, doba nájmu navržena od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce nebytový prostor z části již užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené 29. 9. 2011 na dobu neurčitou a z části dle nájemní smlouvy uzavřené 15. 5. 2013 na dobu určitou do 31. 12. 2013.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-40-2013-15 př. 1 - př. 14 a dodatku nájemní smlouvy dle materiálu RK-40-2013-15, př. 9.
Dále návrh usnesení předpokládá uložit řediteli Horáckého divadla Jihlava po dobu trvání nájemní smlouvy uzavřené dle materiálu RK-40-2013-15, př. 3 a RK-40-2013-15, př. 4 předložit každoročně v termínu do 10. 2. ekonomickému odboru krajského úřadu písemné vyúčtování nákladů za předcházející rok, které na předmětu nájmu provedl nájemce nad rámec běžných oprav.
StanoviskaOKPPCR nemá námitek k uzavření smlouvy dle materiálů RK-40-2013-15, př. 1 - př. 4. Navrhované dlouhodobé pronájmy zajistí nejen efektivní využití majetku, ale zejména v případě pronájmu nebytových prostor za účelem provozování restaurace a bufetu v objektu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace přispějí ke zkvalitnění služeb veřejnosti. OŠMS nemá námitek k uzavření smluv dle materiálu RK-40-2013-15, př. 5 - př. 8,
RK-40-2013-15 př. 10 - př. 13 a dodatku nájemní smlouvy dle materiálu RK-40-2013-15, př. 9.
OSV nemá námitek k uzavření smlouvy dle materiálu RK-40-2013-15, př. 14 - jedná se o pokračování dlouhodobého nájemního vztahu k prostorám, v nichž organizace úspěšně provozuje své dílny a jejich provozování mimo areál organizace má pro klienty charakter docházení do práce.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-40-2013-15, př. 1,
RK-402013-15, př. 2, RK-40-2013-15, př. 3, RK-40-2013-15, př. 4, RK-40-2013-15, př. 5,
RK-40-2013-15, př. 6, RK-40-2013-15, př. 7, RK-40-2013-15, př. 8, RK-40-2013-15, př. 9, RK-40-2013-15, př. 10, RK-40-2013-15, př. 11, RK-40-2013-15, př. 12, RK-40-2013-15, př. 13, RK-40-2013-15, př. 14 a dodatku nájemní smlouvy dle materiálu RK-40-2013-15, př. 9;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace po dobu trvání nájemní smlouvy uzavřené dle materiálu RK-40-2013-15, př. 3 a RK-40-2013-15, př. 4 předložit každoročně v termínu do 10. 2. ekonomickému odboru krajského úřadu písemné vyúčtování nákladů za předcházející rok, které na předmětu nájmu provedl nájemce nad rámec běžných oprav.
Odpovědnost ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42, ředitelka Gymnázia, Stře
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz