Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-105

RK-40-2013-105.doc  RK-40-2013-105pr01.xls  RK-40-2013-105pr01upr1.xls
Číslo materiálu105
Číslo jednacíRK-40-2013-105
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s podporou spolupráce s Nitranským samosprávným krajem
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předložen návrh na poskytnutí podpory škol zapojených do spolupráce s partnerským krajem.
Kraj dlouhodobě spolupracuje s Nitranským samosprávným krajem mimo jiné v oblasti školství. Jednou z pravidelných aktivit je podzimní konference o vzdělávání v Nitře. V letošním roce byli v krajské delegaci rovněž zástupci (ředitelé a ředitelky) středních škol zřizovaných krajem.
Návrh řešení Radě kraje je navrženo uhradit středním školám část nákladů spojených s účastí v krajské delegaci na konferenci o vzdělávání v Nitře dle materiálu RK-40-2013-105, př. 1. Podporu v celkové výši 9 200 Kč je navrženo uhradit z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Spolupráce s partnerskými regiony (UZ 00324). Za tímto účelem je navrženo schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám a v částkách dle materiálu RK-40-2013-105, př. 1 na podporu spolupráce s partnerským krajem.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. ID dotací jsou uvedeny v příloze.
StanoviskaOdbor ekonomický: bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám dle materiálu
RK-40-2013-105, př. 1 na podporu spolupráce s partnerským krajem.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz