Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-104

RK-40-2013-104.doc  RK-40-2013-104pr01.xls  RK-40-2013-104pr01upr1.xls
Číslo materiálu104
Číslo jednacíRK-40-2013-104
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předložen návrh na poskytnutí podpory na monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech.
Usnesením 2178/39/2013/RK ze dne 3. 12. 2013 schválila rada kraje záměr poskytnout středním školám finanční podporu ve výši maximálně 280 000 Kč na používání standardizovaného monitorovacího nástroje v učebních oborech skupiny H, a to:
- ve výši 100 Kč na každého žáka či žákyni ze třetího ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů;
- částkou 100 Kč na každého žáka či žákyni z prvního ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů.
Střední školy využily nabídky firmy Scio (produkt KLIKA) na podzimní kolo testování a umožnily svým učňům a učnicím zapojit se do monitorování. Celkem se do testování zapojilo 19 z 20 škol, z toho polovina (9) zahájila testování i v prvních ročnících. Celkový počet zapojených žáků a žákyň byl 1589. V případě třetích ročníků využilo monitorování 82% učňů a učnic. Testování probíhalo v listopadu a začátkem prosince. Vzhledem k termínu testování školy prozatím neobdržely výstupní zprávy.
Návrh řešení Radě kraje je navrženo poskytnout středním školám dle materiálu RK-40-2013-104, př. 1 podporu v celkové výši 158 900 Kč, a to z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (UZ 00315). Za tímto účelem je navrženo schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám a v částkách dle materiálu
RK-40-2013-104, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. ID dotací jsou uvedeny v příloze.
StanoviskaOdbor ekonomický: bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám dle materiálu
RK-40-2013-104, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz