Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-10

RK-40-2013-10.doc  RK-40-2013-10pr01.xls
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-40-2013-10
NázevVěcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Zpracoval P. Romanovská
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší případy, kdy je třeba uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Na Kraj Vysočina se obrátili investoři s návrhem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, neboť pozemky kraje jsou zatěžovány uložením inženýrské sítě. Pro stavební, popř. územní řízení musí investoři prokázat k pozemkům právo opravňující je na pozemku ve vlastnictví kraje zřídit příslušné stavby. Bez předložení příslušných smluv nemohou investoři zahájit realizaci zamýšlené stavby. Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-40-2013-10, př. 1.
Pozemky, které mají být dotčeny věcným břemenem, jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Rada kraje schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování věcných břemen.
Materiál byl zpracován a je předkládán radě kraje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. Žádosti a situace budou při jednání rady k dispozici.
Smlouvy nejsou předkládány jako příloha tohoto materiálu, neboť, v příloze č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina byly schváleny jako vzorové smlouvy.
StanoviskaK uložení inženýrských sítí byla vydána stanoviska majetkového správce obsahující závazné podmínky pro uložení a provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-40-2013-10, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz