Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-03

RK-40-2013-03.doc  RK-40-2013-03pr01.pdf  RK-40-2013-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-40-2013-03
NázevMajetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-3
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Kraj Vysočina bude investorem rekonstrukce mostu ev. č. 03818-3 přes řeku Sázavu na silnici III/03818 u obce Stříbrné Hory v okrese Havlíčkův Brod. Rekonstrukce bude provedena v návaznosti na základní diagnostický průzkum, kde byl zjištěný nevyhovující stav mostu. Část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 608 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi tvoří trvalý a dočasný zábor stavby. U trvalého záboru jde o pozemek již v současnosti zastavěný pilířem mostu a u dočasného záboru jde o část pozemku, na kterém bude Kraj Vysočina realizovat zaústění odvodnění silnice. Za účelem možnosti užívání částí pozemku par. č. 608 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi byla na základě usnesení rady kraje č. 1333/26/2013/RK uzavřena nájemní smlouva s Povodím Vltavy, s.p.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnosti, že část předmětného pozemku je již v současné době zastavěná mostním pilířem a část pozemku bude po dokončení stavby kraje trvale zastavěna zaústěním odvodnění silnice, je nutné pro možnost podání žádosti o územní rozhodnutí a následně o stavební povolení uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Povodí Vltavy zastavěné části pozemku prodat Kraji Vysočina odmítá a připouští pouze následné zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 10000 Kč na dobu životnosti stavebního objektu. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-40-2013-03, př. 1.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-40-2013-03, př. 1 s Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 jako povinným z věcného břemene.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz