Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-60

RK-39-2013-60.doc  RK-39-2013-60pr01.doc  RK-39-2013-60pr02.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-39-2013-60
NázevAkční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě § 22, odst. 1 písm.b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá vyššímu územně samosprávnému celku vytvářet krajskou strategii protidrogové politiky. V souladu s tímto ustanovením byla v zastupitelstvu kraje schválena dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0600/07/2011/ZK Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015 (dále jen Strategie), která komplexně a koncepčně nastiňuje základní východiska a směry řešení problematiky zneužívání drog v Kraji Vysočina.
V návaznosti na Strategii byl v letošním roce zpracován Akční plán realizace Strategie na období 2014 - 2015 (dále jen Akční plán) dle materiálu RK-39-2013-60, př. 1, který podrobně rozpracovává Strategií stanovená opatření do jednotlivých aktivit, definuje finanční zdroje na jejich zabezpečení a určuje termíny a odpovědné instituce k jejich plnění. Akční plán klade velký důraz na vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi krajem, obcemi a poskytovateli protidrogových služeb a chce docílit vzniku společného funkčního systému koordinace a financování protidrogových služeb na území kraje. Z důvodu vysvětlení uvedené problematiky byla k Akčnímu plánu vypracována Důvodová zpráva dle materiálu
RK-39-2013-60, př. 2.
Akční plán byl zpracován dle struktury dané Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 - 2015. Dokument byl konzultován s místními protidrogovými koordinátory obcí s rozšířenou působností a dalšími odborníky působícími v oblasti protidrogové politiky na území Kraje Vysočina. Zároveň byl projednán v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina dne 31. 10. 2013.
Před koncem plánovacího období bude Akční plán vyhodnocen. Provedené vyhodnocení pak bude tvořit jeden z podkladů pro aktualizaci Strategie a tvorbu Akčního plánu na další plánovací období.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015 dle materiálu RK-39-2013-60, př. 1.
StanoviskaMateriál byl projednán v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky č. 05/2013 dne 31. 10. 2013, která materiál připomínkovala a doporučila Radě Kraje Vysočina schválit Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015 -po zapracování připomínek obsažen v materiálu RK-39-2013-60, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015 dle materiálu RK-39-2013-60, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz