Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-15

RK-36-2013-15.doc  RK-36-2013-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-36-2013-15
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt eCitizen II
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV únoru 2010 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením číslo 0053/01/2010/ZK účast Vysočiny v projektu eCitizen II (Towards citizen-centered eGovernment in European cities), tento projekt byl schválen v rámci druhé výzvy programu Interreg IVC. Rozpočet projektu pro Vysočinu byl 114 tis. EUR na dva roky, přičemž 85 % rozpočtu je financováno z evropských fondů, 15 % činí vlastní podíl Kraje Vysočina. Projekt byl zahájen 1. 1. 2010 a aktivity projektu byly realizovány po následujících 36 měsíců. Obecným cílem projektu byl rozvoj eGovernmentu a eParticipation.
Dne 10. 9. 2013 byla řídícím partnerem projektu poukázána Kraji Vysočina finální splátka ve výši 30 339,61 EUR (765 316,66 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč) za uzavřenou a závěrečnou 6. etapu projektu. Jelikož další projektové aktivity nebudou realizovány, mohou být tyto prostředky vráceny do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Projekt eCitizen II je pokračováním původního projektu Citizen. Tento nový projekt měl za cíl podpořit interakci mezi občany a subjekty veřejné správy, zapojit občany do lokálních rozhodovacích procesů a obecně změnit postoj veřejné správy k dané problematice. Projekt byl zaměřen zejména na stírání rozdílů mezi evropskými městy a regiony ve smyslu jejich schopnosti reagovat na nové trendy v oblasti rozvoje elektronických služeb, které jsou zaměřeny na občany.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o částku 30 339,61 EUR (765 316,66 Kč) z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) za závěrečnou etapu projektu, tedy vzít na vědomí ukončení projektu, a současně schválit převod zůstatku finančních prostředků na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 30 339,61 EUR (765 316,66 Kč), které byly připsány na zvláštní účet projektu eCitizen II. V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru. Na zvláštním účtu je zůstatek včetně přijaté dotace ve výši 847 025,69 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o platbu ve výši 30 339,61 EUR (765 316,66 Kč) za závěrečnou etapu projektu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o splátku kontokorentního úvěru ve výši 765 316,66 Kč;
* převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení projektu eCitizen II.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz