Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-11

RK-36-2013-11.doc  RK-36-2013-11pr01.doc  RK-36-2013-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-36-2013-11
NázevZajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
Zpracoval J. Němec, P. Oberreiterová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina v souladu s harmonogramem prací dle usnesení 1310/25/2013/RK.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení EU ) stanoví povinnost uvést uzavírání stávajících smluv o závazku veřejných služeb do souladu s novou právní úpravou v rámci přechodného období, tj. nejpozději do 3. 12. 2019. Jedná se o provedení výběru dopravců zajišťujících dopravní obslužnost v souladu s Nařízením EU.
Výběr dopravců může být proveden postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon o veřejných zakázkách), tj. zadávací řízení, nebo postupem podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o veřejných službách), tj. nabídkové řízení.
Zvolený postup má vliv mimo jiné na typ smlouvy a tím rozdělení rizik mezi dopravce a objednatele dopravy. Postup uzavření smluv dle zákona o veřejných službách, jeho výhody a nevýhody, je popsán v materiálu RK-36-2013-11, př. 1, postup uzavření smluv dle zákona veřejných zakázkách, jeho výhody a nevýhody, je popsán v materiálu RK-36-2013-11, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství překládá radě kraje k posouzení tyto varianty:
- varianta A) uzavření smluv s dopravci postupem podle zákona o veřejných službách,
- varianta B) uzavření smluv s dopravci postupem podle zákona o veřejných zakázkách.

Odbor dopravy a silničního hospodářství z důvodů
- možnosti objednatele provádět změny v dopravní obslužnosti s ohledem na možnost flexibilně reagovat na přepokládané změny ve školství, na možné požadavky obcí, reakce na případný rozvoj průmyslových center a ovlivnění zaměstnanosti v Kraji Vysočina, ovlivnění vývoje pracovních příležitostí vhodnou nabídkou přepravních služeb,
- vhodnosti brutto smlouvy pro zavedení elektronického odbavování cestujících (čipové karty), příp. jednotného jízdného, a pro přípravu komplexního dopravního systému v Kraji Vysočina,
- možnosti dělit zakázku na části
doporučuje radě kraje schválit variantu B.
StanoviskaŘeditel Krajského úřadu Kraje Vysočina jmenoval pracovní tým, jehož zástupci ze zainteresovaných odborů předložili následující stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení: vzhledem k vyšší operativnosti a dalším výhodám popsaným v materiálu RK-36-2013-11, př. 2 doporučuje postupovat podle varianty B.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením.
Odbor ekonomický nemá připomínky k předloženému materiálu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se též přiklání k variantě B, podle zaslaných informací se jeví jako vhodnější řešení pro Vysočinu.
Odbor sociálních věcí k návrhu předloženému odborem dopravy a silničního hospodářství nemám připomínek.
Odbor zdravotnictví souhlasí s navrhovanou variantou B.
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s navrhovanou variantou B.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky a souhlasí s doporučením předkladatele.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
schvaluje
pro výběr dopravců postup podle zákona č. 194/2010, o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Varianta B
Rada kraje
schvaluje
pro výběr dopravců postup podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz