Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-04

RK-36-2013-04.doc  RK-36-2013-04pr01.pdf  RK-36-2013-04pr02.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-36-2013-04
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
Zpracoval D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 schválilo rozpočet kraje na rok 2013. Na kapitole Doprava byla v rámci rozpočtu schválena částka 1 000 000 Kč na poskytování daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina. Finanční podpora obcím je poskytována podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina č. 07/11, která rada kraje schválila na svém zasedání dne 8. 3. 2011 usnesením č. 0381/09/2011/RK (dále jen Pravidla). Na základě Pravidel si mohou obce Kraje Vysočina zažádat, po zrealizování akce, o poskytnutí daru. Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) po zkontrolování žádosti, vyúčtování a ověření předložených dokladů navrhne radě kraje poskytnout dar obcím, které splnily požadované podmínky.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rada rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech. V souladu s tímto ustanovením ODSH navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí daru obcím dle materiálu RK-36-2013-04, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2013-04, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 byla v kapitole Doprava, § 2212 schválena částka 1 000 tis. Kč na poskytování darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina.
Odbor informatiky: podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00787.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-36-2013-04, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2013-04, př. 2.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz