Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-46

RK-32-2013-46.doc  RK-32-2013-46pr01.xls  RK-32-2013-46pr02.doc  RK-32-2013-46pr03.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-32-2013-46
NázevPrávní podpora příspěvkových organizací
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuNa konci června 2013 se na Kraj Vysočina obrátil zástupce společnosti Nakladatelství CH Beck s nabídkou na využití právního systému Beck on-line.
Právní systém Beck on-line je jedním ze tří srovnatelných komplexních produktů umožňujících získávání nejen právních informací. Obsahuje klasické moduly (právní předpisy a judikatura) + modul literatura, který obsahuje kompletní nabídku nakladatelství CH Beck (např. šedé komentované zákony ) to vše s možností vyhledávání a třídění.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu provedlo monitoring, jehož cílem bylo zmapovat problematiku potřebnosti a využitelnosti právního informačního systému u příspěvkových organizací (informační dotaz - viz materiál RK-32-2013-46, př. 2 a odpovědi jednotlivých ředitelů - viz materiál RK-32-2013-46, př. 1). Na přelomu měsíců srpna a září pak proběhlo testování systému Beck on-line i v rámci krajského úřadu.
Na základě těchto výsledků byly vyžádány nabídky společnosti Nakladatelství CH Beck s.r.o. (Beck on-line) a společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. (ASPI), která je současným dodavatelem právního informačního systému pro Kraj Vysočina. V případě, že bude Radou Kraje Vysočina přijato navrhované usnesení, bude připraveno příslušné smluvní ujednání zaručující přístup příspěvkových organizací k vybranému právnímu informačnímu systému.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí výsledky monitoringu dle materiálu RK-32-2013-46, př. 1, rozhodnout zachovat stávající právní informační systém používaný v rámci Kraje Vysočina a rozšířit jeho využití i pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina s výjimkou Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace a uložit ředitelům příspěvkových organizací v nejbližším možném termínu řádně ukončit stávající závazkové vztahy týkající se právních informačních systémů.
Navrhované řešení je systémové. Přináší pro organizace kompletní právní (částečně i ekonomické) informace, které v současnosti organizace vyhledávají z různých zdrojů, a to s poměrně velkou organizační i finanční zátěží. Přijetí tohoto řešení bude v neposlední řadě znamenat přímou finanční úsporu cca 500 000,- Kč ročně z rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací. Vyjmutí Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace z tohoto komplexního řešení je požadováno společností Wolters Kluwer ČR, a. s., která tuto organizaci interně považuje za organizaci výrobního charakteru, pro které má odlišné licenční podmínky.
StanoviskaStanoviska ředitelů příspěvkových organizací - RK-32-2013-46, př. 1.
Stanoviska vedoucích odborů krajského úřadu - RK-32-2013-46, př. 3.

Odbor informatiky - souhlasí s navrženým postupem. V otázce zpřístupnění softwarové prostředí informačního systému právních informací pro PO Kraje Vysočina upozorňujeme na nutnost řešení metody přístupu. Jde o technicky náročnější řešení, které si vyžádá určitý čas - odhadem 2-3 měsíce.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
výsledky monitoringu dle materiálu RK-32-2013-46, př. 1;
rozhoduje
zachovat stávající právní informační systém používaný v rámci Kraje Vysočina a rozšířit jeho využití i pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina s výjimkou Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v nejbližším možném termínu řádně ukončit stávající závazkové vztahy týkající se právních informačních systémů.
Odpovědnost ředitel
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz