Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-30

RK-32-2013-30.doc  RK-32-2013-30pr01.pdf  RK-32-2013-30pr02.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-32-2013-30
NázevŽádost o změnu rozpočtu
Zpracoval A. Mikulíková, V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina schválila dne 16. 7. 2013, usnesením č.: 1264/25/2013/RK žádost na dofinancování evropského vzdělávacího projektu The Traditional Country Life, ID PR00549.0002 neziskové organizaci Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce , o. s. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 396 748,48 Kč, z toho dotace kraje činila 50 000 Kč (12,6 %).
Dne 1. 10. 2013 odbor školství, mládeže a sportu obdržel žádost o změnu rozpočtu běžícího projektu z důvodu snížení nákladů na mobility, které tvoří paušální část grantu z programu Mládež v akci. Náklady na samotnou aktivitu zůstávají po obsahové i finanční stránce neměnné. Z toho důvodu žádá organizace o změnu výše rozpočtu z původních 345 000 Kč na 250 000 Kč a zachování výše dotace ve výši 50 000 Kč, která je určena na náklady, jež poskytnutý grant EU nepokryje v plné výši. Došlo by pouze k navýšení procentuální účasti Kraje Vysočina na 20 % z celkového rozpočtu projektu.
Žádost o změnu rozpočtu je součástí materiálu RK-32-2013-30 jako příloha č. 1.
Návrh řešení Předložená žádost je v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů, které umožňují mezinárodní projekty dofinancovat do výše 20 % z celkových nákladů na projekt. Oproti původní předložené žádosti tak nedošlo k žádné změně, která by byla v rozporu s Pravidly.
Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje vyhovět žádosti Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce , o. s. o změnu rozpočtu projektu The Traditional Country Life dle materiálu RK-32-2013-30, př. 1 a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19. 7. 2013 dle materiálu RK-32-2013-30, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* schválit žádost o změnu rozpočtu u projektu The Traditional Country Life, Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce , o. s., se sídlem třída Legionářů 15, Jihlava, IČO 68685033 dle materiálu RK-32-2013-30, př. 1;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19. 7. 2013 dle materiálu RK-32-2013-30, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz