Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-29

RK-32-2013-29.doc  RK-32-2013-29pr01.xls  RK-32-2013-29pr02.xls  RK-32-2013-29pr03.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-32-2013-29
NázevDotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2013 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2013 ve výši 3 930 163 tis. Kč.
OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina bylo z objemu přímých výdajů na vzdělávání rozepsáno celkem 1 218 761 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 666 843 tis. Kč.
Část prostředků přímých výdajů ve vzdělávání ve výši 44 559 tis. Kč zůstala v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 16. 4. 2013 s usnesením 0635/13/2013/RK a v zastupitelstvu kraje dne 14. 5. 2013 s usnesením 0220/03/2013/ZK).
K 14. 6. 2013 provedl OŠMS v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. Po provedení této úpravy rozpočtu bylo rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 226 596 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 676 422 tis. Kč. Zbývající částka přímých výdajů na vzdělávání ve výši 27 145 tis. Kč byla ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 2. 7. 2013 s usnesením č. 1179/24/2013/RK a v zastupitelstvu kraje dne 17. 9. 2013 s usnesením č. 0401/05/2013/ZK).

K 25. 9. 2013 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT další úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část rezervy přímých výdajů na vzdělávání. Po provedení této úpravy je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 227 793 tis. Kč
a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 691 767 tis. Kč. V rezervě zbývá 10 603 tis. Kč.
Informace o úpravě rozpočtu k 25. 9. 2013 je uvedena v příloze 3. Zbývající rezerva bude rozepsána nejpozději v listopadu 2013.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* schválit změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 dle materiálu
RK-32-2013-29, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-32-2013-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
RK-32-2013-29, př. 2.
Finanční prostředky jsou poskytovány právnickým osobám v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 dle materiálu RK-32-2013-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-32-2013-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-32-2013-29, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz