Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-22

RK-32-2013-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-32-2013-22
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0091/02/2012/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o půjčce ve výši 12 000 000 Kč za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (dále jen Nemocnice ) v souvislosti s realizací projektu EPC.
Smlouva o půjčce byla uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 9. 2016. Půjčka bude Nemocnicí vracena postupně po částech ve výši 3 000 000 Kč, a to vždy k 30. 9. roků 2013, 2014, 2015, 2016 a byla Nemocnici poskytnuta na základě žádosti dne 9. 5. 2012 v celkové výši 12 000 000 Kč. Dne 26. 9. 2013 byla na účet Kraje Vysočina vrácena 1. splátka ve výši 3 000 000 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu
k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Navrhuje se, aby splátka půjčky ve výši 3 000 tis. Kč byla převedena do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 1. části půjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací v souvislosti s realizací projektu EPC a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz