Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-16

RK-32-2013-16.doc  RK-32-2013-16pr01.doc  RK-32-2013-16pr02.doc  RK-32-2013-16pr03.doc  RK-32-2013-16pr04.doc  RK-32-2013-16pr05.pdf  RK-32-2013-16pr06.pdf  RK-32-2013-16pr07.pdf  RK-32-2013-16pr08.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-32-2013-16
NázevDoklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Brom
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení znění dokladů požadovaných k vydání RoPD
a Smlouvy v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekty Úspory energie
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
Dne 23. dubna 2013 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0697/14/2013/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce k projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon .
Dne 4. června 2013 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0989/20/2013/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce k projektu Úspory energie
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
Dne 18. června 2013 Rada Kraje usnesením č. 1106/22/2013/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon a uložila odboru majetkovému oznámit výsledky veřejné zakázky. Na základě proběhlého výběrového řízení byla 10. července 2013 uzavřena smlouva o dílo ( SoD ) viz materiál RK-32-2013-16, př. 5.
Dne 16. července 2013 Rada Kraje usnesením č. 1221/25/2013/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku projektu Úspory energie
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných a uložila odboru majetkovému oznámit výsledky veřejné zakázky. Na základě proběhlého výběrového řízení byla 30. července 2013 uzavřena smlouva o dílo ( SoD )
RK-32-2013-16, př. 6.
Dne 22. května 2013 byla uzavřena smlouva o dílo ( SoD ), viz materiál RK-32-2013-16,
př. 7, s dodavatelem na zpracování žádosti do OPŽP a stavebně-technické dokumentace k projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
Dne 22. května 2013 byla uzavřena smlouva o dílo ( SoD ), viz materiál RK-32-2013-16,
př. 8, s dodavatelem na výkon autorského dozoru projektanta k projektu Úspory energie
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
V rámci stanoveného postupu je zadavatel povinen před vydáním RoPD
a uzavřením Smlouvy, v rámci Operačním programu Životního prostředí , předložit Státnímu fondu životního prostředí ČR, mimo jiné, doklady o veřejných zakázkách včetně Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou do 200 000 Kč a Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou od 200 000 Kč zadávané podle Směrnice MŽP
č. 03/2011 nebo č. 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
ve znění platném v době podání žádosti. (dle materiálu RK-32-2013-16, př. 1,
RK-32-2013-16, př. 2, RK-32-2013-16, př. 3 a RK-32-2013-16, př. 4).
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti
vedené v materiálech RK-32-2013-16, př. 1, RK-32-2013-16, př. 2, RK-32-2013-16, př. 3
a RK-32-2013-16, př. 4 nutných pro vydání RoPD a uzavření Smlouvy v rámci Operačního programu Životního prostředí .
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-32-2013-16, př. 1, RK-32-2013-16, př. 2,
RK-32-2013-16, př. 3 a RK-32-2013-16, př. 4.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz