Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-10

RK-32-2013-10.doc  RK-32-2013-10pr01.doc  RK-32-2013-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-32-2013-10
NázevDarování pozemků v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a k. ú. Kamenná Lhota
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemků v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a v k. ú. Kamenná Lhota.
Odbor majetkový při kontrole inventurních seznamů pozemků zjistil, že ve výše uvedených katastrálních územích vlastní Kraj Vysočina pozemky, které nejsou zastavěny tělesy silnic. Jedná se o pozemky lesní cesty, místní komunikace a dále o neplodnou a ornou půdu. Majetkový správce, KSÚSV, tyto pozemky označuje jako zbytné a vhodné k převodu do vlastnictví příslušných obcí. Seznam pozemků je uveden v materiálu RK-32-2013-10, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat pozemky dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 1 do vlastnictví obce Horní Paseka, dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 2 do vlastnictví obce Dolní Město a dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 3 do vlastnictví obce Kamenná Lhota. Obce souhlasí s přijetím daru pozemků do jejich vlastnictví. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - účelová komunikace, chodníky, zeleň. Převod těchto pozemků souvisí s připravovaným majetkoprávním řešením místní komunikace v obci Horní Paseka - převzetí komunikace do vlastnictví kraje, vypořádání pozemků pod touto komunikací a předání účelové komunikace do vlastnictví obce Horní Paseka. Tento komplex úkonů není ještě úplně připraven k předložení samosprávným orgánům kraje a zveřejnění záměru v tomto materiálu uváděných pozemků je nutné s ohledem na potřebu splnění běhu lhůty pro zveřejnění dle zákona o krajích.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a dále navrhuje radě kraje rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje darovat pozemky dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 1 do vlastnictví obce Horní Paseka, dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 2 do vlastnictví obce Dolní Město a dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 3 do vlastnictví obce Kamenná Lhota. V případě schválení převodu pozemků v zastupitelstvu kraje bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce, rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje darovat pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obcí. Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV i ODSH vyslovily s převodem pozemků souhlas.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a v k. ú. Kamenná Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Paseka, Dolní Město a Kamenná Lhota;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 1 do vlastnictví obce Horní Paseka, dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 2 do vlastnictví obce Dolní Město a dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 3 do vlastnictví obce Kamenná Lhota.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 11- 12
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz