Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-09

RK-32-2013-09.doc  RK-32-2013-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-32-2013-09
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora - GP č. 158-1086/2013
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků podél silnice III/34738 dle
GP č. 158-1086/2013 vyhotoveném firmou GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, 580 01 Havlíčkův Brod v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora. Tímto geometrickým plánem se z pozemku par. č. 739/1 o výměře 1956 m2 oddělil pozemek par. č. 739/1 - o výměře 1910 m2 a pozemek par. č. 739/11 o výměře 46 m2. Pozemek par. č. 739/11 - o výměře 46 m2 je zastavěn tělesem silnice, a proto by jej měla obec Krásná Hora, která je vlastníkem tohoto pozemku, převést darem do vlastnictví Kraje Vysočina. Dále se tímto geometrickým plánem oddělily z pozemku par. č. 752/1 o výměře 10665 m2, pozemek par. č. 752/1 o výměře 10119 m2, pozemek par. č. 752/5 o výměře 499 m2, pozemek par. č. 752/6 o výměře 14 m2, pozemek par. č. 752/7 o výměře 23 m2. Pozemek par. č. 752/5 o výměře 499 m2, pozemek par. č. 752/6 o výměře 14 m2, pozemek par. č. 752/7 o výměře 23 m2 tvoří veřejné prostranství, které obec Krásná Hora udržuje, proto by měly být převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora. Díl a o výměře 10 m2, který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 je zastavěn stavbou ve vlastnictví společnosti BROUMOVKA s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1, proto by jej měl Kraj Vysočina úplatně převést do vlastnictví této společnosti. Vlastníkem pozemku par. č. 752/1 v k.ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora se stal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro obec Krásna Hora a k. ú. Broumova Lhota na LV č. 90. Vlastníkem pozemku par. č. 739/1 v k.ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora se stala Obec Krásná Hora dle zákona č. 172/1991 Sb. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 10001.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemek par. č. 739/11 o výměře 46 m2, oddělený geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 739/1 v k.ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora do vlastnictví Kraje Vysočina, neboť je zastavěn tělesem silnice.
OM navrhuje převést pozemek par. č. 752/5 o výměře 499 m2, pozemek par. č. 752/6 o výměře 14 m2, pozemek par. č. 752/7 o výměře 23 m2 , které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora, neboť tvoří veřejné prostranství. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování pozemku par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par. č. 752/7 o výměře 23 m2 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
OM navrhuje dle článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina (pozemek pod stavbou jiného vlastníka) přímý prodej dílu a o výměře 10 m2, odděleného z pozemku par. č. 752/1 geometrickým plánem č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti BROUMOVKA s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku na úřední desce krajského úřadu. OM navrhuje cenu 100 Kč/m2 . Jedná se o běžnou cenu. Vypracování znaleckého posudku by v tomto případě bylo neekonomické z důvodu malé výměry pozemku.
Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá:
* rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par. č. 752/7 o výměře 23 m2, které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje převést darem výše uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora;
* rozhodnout zveřejnit záměr prodeje dílu a o výměře 10 m2, který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 dle geometrického plánu č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést výše uvedený pozemek do vlastnictví společnosti BROUMOVKA s. r. o., Hybernská 1009/24,110 00 Praha 1 za cenu 1000 Kč;
* návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek par. č. 739/11 o výměře 46 m2 oddělený geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s výše uvedenými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par. č. 752/7 o výměře 23 m2, které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora;
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje dílu a o výměře 10 m2, který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 dle geometrického plánu č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par. č. 752/7 o výměře 23 m2, které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora;
* úplatně převést díl a o výměře 10 m2 , který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 dle geometrického plánu č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti BROUMOVKA s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 za cenu 1000 Kč;
* nabýt darem pozemek par. č. 739/11 o výměře 46 m2 oddělený geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz