Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-06

RK-32-2013-06.doc  RK-32-2013-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-32-2013-06
NázevDarování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov do vlastnictví obce.
Na odbor majetkový se obrátila obec Pavlov s žádostí o převod pozemku, který se nachází pod pergolou u dětského hřiště. K zastavění části pozemku par. č. 411/1 o výměře 2 m2, který je ve vlastnictví kraje, došlo chybou při určování hranic stavby pergoly. Dle GP
č. 163-3/2013, kterým byla stavba pergoly zaměřena, se jedná o pozemek par. č. st. 134
v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou. OM žádost prošetřil a na základě souhlasného stanoviska vydaného KSÚSV, jako majetkového správce, s převodem souhlasí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadovaný pozemek obci darovat. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemek bude využíván nekomerčně pro veřejně prospěšné účely.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování pozemku dle GP č. 163-3/2013 par. č. st. 134 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a dále navrhuje radě kraje rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje darovat tento pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Pavlov.
V případě schválení převodu pozemku v zastupitelstvu kraje a obce bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku na úřední desce, rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje darovat pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví obce. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV i ODSH vyslovily s převodem pozemků souhlas.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku dle GP č. 163-3/2013 par. č. st. 134 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek dle GP č. 163-3/2013 par. č. st. 134 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou o výměře 2 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 11- 12
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz