Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-03

RK-32-2013-03.doc  RK-32-2013-03pr01.pdf  RK-32-2013-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-32-2013-03
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemní smlouvy na pozemky tvořící dočasný zábor stavby.
Kraj Vysočina bude investorem stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace, která by měla upravit stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Úprava směrového oblouku povede ke zlepšení rozhledu pro zastavení. Návrh dále řeší snížení nivelity komunikace pod stávajícím železničním mostem o cca 0,25 m, což povede ke zlepšení průjezdnosti pod mostem především pro nákladní vozidla a zemědělskou techniku. Součástí návrhu je také doplnění svodidel v místě sousední budovy č.p. 314 a úprava stávajícího odvodnění. Část pozemků tvořících dočasný zábor stavby je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 2319 a par. č. 2320, oba v k.ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu a za podmínek dle smlouvy o nájmu pozemku dle materiálu RK-32-2013-03, př.1 na dobu neurčitou, a to počínaje dnem protokolárního předání předmětu nájmu nájemci. Výše nájemného byla Správou železniční dopravní cesty, státní organizací stanovena dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. a Výměru Ministerstva financí č. 01/2013 ze dne 28. listopadu, 2012, části I., oddílu A, bodu 3 ve výši 525 Kč/rok, tj. 15 Kč/m2/rok.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací nájemní smlouvu dle materiálu RK-32-2013-03, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz