Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-72

RK-30-2013-72.doc  RK-30-2013-72pr01.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-30-2013-72
NázevUzavření smlouvy o výpůjčce - k.ú. Moravské Budějovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina na nově postavenou budovu výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích.
Kraj Vysočina zrealizoval na základě rozhodnutí o umístění stavby vydaného dne
21. 12. 2011 odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravské Budějovice výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích. Stavba obsahuje budovu výjezdového stanoviště, zpevněné plochy, sadové úpravy a inženýrské sítě včetně optické sítě Rowanet. Dne 13. 9. 2013 byl vydán na tuto stavbu týmž odborem Městského úřadu Moravské Budějovice kolaudační souhlas. Nově postavené budově výjezdového stanoviště bylo přiděleno číslo popisné 1691 na ulici Jemnická v Moravských Budějovicích. Stavba včetně příslušenství byla na základě Protokolu o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání ze dne 23. 9. 2013 zařazena do majetku Kraje Vysočina.
Vzhledem k tomu, že stavba včetně příslušenství může být předána do hospodaření příslušné příspěvkové organizaci až na základě dodatku zřizovací listiny, který musí být projednán a odsouhlasen zastupitelstvem kraje, je nezbytné v současné době upravit užívání budovy Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina. K překlenutí tohoto období je obecně užívána smlouva o výpůjčce.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina smlouvu o výpůjčce na užívání budovy č.p. 1691 včetně součástí a příslušenství, a to na dobu určitou, ode dne rozhodnutí rady kraje o uzavření smlouvy do dne, kdy bude zastupitelstvem kraje schválen dodatek zřizovací listiny, kterým bude budova včetně součástí a příslušenství předána do hospodaření.
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina smlouvu o výpůjčce na užívání nově postavené budovy a jejího příslušenství.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-30-2013-72, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 24. září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz