Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-63

RK-30-2013-63.doc  RK-30-2013-63pr01.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-30-2013-63
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 (dále jen škola) o navýšení příspěvku na provoz ve výši 40 000 Kč z důvodu věcné režie na stravování.
Koncem července byla zahájena rekonstrukce školní jídelny na ulici Friedova v Pelhřimově při Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, kde se dosud stravovali studenti výše uvedené školy. Tato rekonstrukce je naplánovaná zhruba na rok, studenti se zde začnou stravovat až od září 2014.
Proto byla dne 24. 6. 2013 mezi ředitelem školy a ředitelem Vyšší odborné školy a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o. podepsána smlouva o zajištění stravování, ve které bylo sjednáno, že finanční prostředky určené na úhradu věcné režie za tyto studenty za měsíce září až prosinec 2013 ve výši 40 000 Kč uhradí škola.
Zároveň o tuto částku bude snížen provozní příspěvek Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, která má zahrnutou výše uvedenou věcnou režii ve svém příspěvku na provoz.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 40 000 Kč a současně ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 40 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 na úhradu věcné režie na stravování;
* schválit snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470.

Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID O00754.
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 40 000 Kč a současně ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 40 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 na úhradu věcné režie na stravování;
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 a ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
Termín říjen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz