Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-54

RK-30-2013-54.doc  RK-30-2013-54pr01.xls  RK-30-2013-54pr02.pdf  RK-30-2013-54pr02upr1.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-30-2013-54
NázevNávrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval M. Křížková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.
Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa . V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ ČR v průběhu května a září 2013 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky pod ÚZ 35015 ve výši 2 897 564,50 Kč. V průběhu roku 2013 došlo ke změně některých rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje byly vráceny na účet MZ ČR finanční prostředky v celkové výši 40 413,50 Kč. Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2013 je uveden v příloze RK-30-2013-54, př. 1.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá jak ve zvýšení, tak ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a to ve výši dotace poukázané MZ ČR na účet kraje snížené o finanční prostředky vrácené na účet MZ ČR.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-10 (materiál RK-30-2013-54, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 2 897 564,50 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 2 897 564,50 Kč, z toho:
- 352 637,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 907 182,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 760 873,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 418 447,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 458 424,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vratku účelové dotace poskytnuté MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 40 413,50 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o stejnou částku 40 413,50 Kč, z toho:
- 14 663,50 Kč původně určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 25 750,00 Kč původně určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku:
- 352 637,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 892 518,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 760 873,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 392 697,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 458 424,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz