Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-47

RK-30-2013-47.doc  RK-30-2013-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-30-2013-47
NázevAktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou Smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
Zpracoval J. Plotová, D. Zažímal
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0387/08/2013/RK schválila rada kraje v souladu se schválenou koncepcí eHealth Kraje Vysočina 2012-2015 aktivity pro rok 2013. Jedním z bodů koncepce a rozvojových aktivit je rozvoj projektu eMeDocS. Projekt eMeDocS buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. V současné době jsou do této infrastruktury zapojeny všechny nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Garantem projektu je Kraj Vysočina.
Návrh řešení Za účelem rozvoje projektu eMeDocS navrhuje odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky uzavřít Smlouvu o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS (dále také smlouva ) dle vzorové smlouvy obsažené v materiálu RK-30-2013-47, př. 1 mezi Krajem Vysočina a všemi nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina. Odbor zdravotnictví současně předpokládá, že k projektu eMeDocS se budou v souladu s výše schválenou koncepcí (rozvoj projektu eMeDocS formou rozšíření na privátní lékaře) připojovat kromě Krajem Vysočina zřizovaných poskytovatelů také další poskytovatelé zdravotních služeb.
Uzavření smlouvy náleží do kompetence rady kraje podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajského zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Odbor zdravotnictví navrhuje, aby rada kraje schválila vzor Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS a podle ustanovení § 59 odst. 4 krajského zřízení svěřila hejtmanovi rozhodování uzavírat Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženým zněním smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-30-2013-47, př. 1;
svěřuje
hejtmanovi kraje rozhodovat uzavřít Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-30-2013-47, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz