Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-43

RK-30-2013-43.doc  RK-30-2013-43pr01.doc  RK-30-2013-43pr02.doc  RK-30-2013-43pr03.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-30-2013-43
NázevŽádost na poskytnutí dotace občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá žádost občanského sdružení Potravinová banka Vysočina, o. s., IČ:01443658, se sídlem Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2013 (dle přílohy č. 1.)
Potravinové banky jsou sdruženími, která slouží jiným sdružením bojujícím proti hladu. Banky samy neprovádějí distribuci potravin osobám v tísni. Dělají to zásadně prostřednictvím sítě místních sdružení, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. Cílem je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách potravin v supermarketech, ve školách, apod., jejich skladování a bezplatná distribuce. Tato činnost není výdělečná, bude živá jen díky dobrovolníkům a podpoře jiných. Je závislá na vůli dárců. Přebytky potravin, které banka zdarma dostane, jsou přidělovány po celý rok četným charitativním sdružením, humanitárním organizacím, střediskům vzájemné pomoci nebo útulkům podle toho, jak se v dané lokalitě vyskytují. Celý systém na jedné straně omezuje plýtvání potravinami na straně obchodníků a výrobců, přičemž v tomto směru působí výchovně. Na druhé straně pomáhá tam, kde je pomoc nezbytná (v azylových domech, při ztrátě příjmů, ohrožení rodin s dětmi ve špatné finanční situaci, lidem, kteří byli na cestách okradeni, při živelných pohromách, požárech apod.). Podmínkou pomoci je také to, že nebude stejným osobám poskytována opakovaně v dlouhodobém časovém horizontu. Nesmí tedy vznikat závislost příjemců na potravinové pomoci.
Celý systém byl prezentován na Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina, kde žadatel vysvětloval záruky, že přebytky potravin budou skladovány a distribuovány tak, aby byla zaručena jejich kvalita a vyloučena hygienická rizika. Zároveň své podklady dodatečně doplnil o vzor smlouvy se spolupracujícími organizacemi, jejíž obsah předchází možnosti zneužití poskytnutých potravin k obchodním účelům nebo k distribuci lidem, kteří nejsou v sociální situaci vyžadující potravinovou pomoc.
Potravinová banka Vysočina, o, s. je pátou založenou potravinovou bankou v České republice. Zakladateli Potravinové banky Vysočina, o. s. jsou: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Háta, o. p. s., a Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových. Zakladatelé by její činností rádi podporovali solidaritu mezi lidmi. Rádi by také zapojili do činnosti banky studenty na školách, kde budou nabízet přednášky s touto problematikou. Dostane se tak pomoci těm, kteří svou životní situaci nejsou schopni sami řešit.
Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením spočívajícím ve zvýšení kapitoly Sociální věci za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina, o. s., IČ: 01443658, se sídlem Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou na podporu činnosti v roce 2013 dle přílohy RK-30-2013-43, př. 2.
Za účelem poskytnutí dotace navrhujeme schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
StanoviskaKomise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 na svém jednání dne 6. 6. 2013 doporučila usn. č. 019/03/2013/Kspp radě kraje
finančně podpořit záměr Potravinové banky Vysočina, o. s. s první dotací ve výši
200 tis. Kč v roce 2013 a se zařazením podpory do rozpočtu kraje v dalších letech na základě vyhodnocení fungování tohoto zařízení.
Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 18. 9. 2013 činí 27 659 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00758 (příloha č. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina, o. s., IČ: 01443658, se sídlem Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu
RK-30-2013-43, př. 2.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz