Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-41

RK-30-2013-41.doc  RK-30-2013-41pr01.doc  RK-30-2013-41pr02.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-30-2013-41
NázevNávrh na poskytnutí daru občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá žádost občanského sdružení Jihlavská unie neslyšících, IČ: 66598940, se sídlem Polenská 4382/2C, Jihlava o poskytnutí finanční podpory na činnost organizace.
Jihlavská unie neslyšících je nestátní nezisková organizace vycházející vstříc osobám s postižením sluchu, jejich rodinám a také zájemcům o problematiku sluchového postižení. Zejména se jedná o členy sdružení, kteří od narození neslyší. Tento hendikep vytváří významnou bariéru nejen v mluvené komunikaci, ale i v orientaci při řešení běžných životních situací (neporozumění významu odborných pojmů a někdy i obvyklých pojmů) a v přístupu k zaměstnání. Sdružení jim svou činností pomáhá vést plnohodnotnější život. Svou činností pomáhá osobám se sluchovým postižením snižovat jejich sociální vyloučení. Prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím a přinášet informace z různých oblastí života.
Organizace požádala o poskytnutí finančních prostředků na podporu realizace této činnosti. V loňském roce byla ukončena profesionální sociální služba provozovaná touto organizací s výrazně vyššími náklady a její činnost byla omezena na zájmovou, kterou kraj také spolufinancoval částkou 40 000 Kč.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí daru ve výši 40 000 Kč občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících, IČ: 66598940 na podporu činnosti v roce 2013 dle materiálu RK-30-2013-41, př. 1. Bude tak zachováno fungování organizace podporované i v minulosti, a to s nižšími náklady než provozování původní sociální služby. Členové sdružení žijící se závažným hendikepem tak nepřijdou o možnost setkávat se při realizaci společných vzdělávacích a zájmových aktivit. Dále navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00759 (příloha č. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 40 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 40 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících, IČ: 66598940 ve výši 40 000 Kč dle materiálu RK-30-2013-41, př. 1.
Odpovědnost OSV, OE
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz