Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-39

RK-30-2013-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-30-2013-39
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt SENIOR PLUS, registrační číslo M00237, byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Na úrovni jednotlivých partnerů je průběh realizace sledován prostřednictvím monitorovací zprávy 1 (MZ1). Ta se skládá ze zprávy o pokroku projektu a z finanční zprávy. Tuto MZ1 předkládá každý partner po ukončení monitorovacího období svému kontrolorovi. Zprávy o pokroku pokrývají část věcného monitoringu, finanční zprávy pak monitoring finanční a jejich přílohou je též soupiska výdajů vynaložených partnerem. Po odsouhlasení dílčích zpráv příslušným kontrolorem byla vedoucím partnerem zpracována monitorovací zpráva č. 2 (vedoucí partner ji zpracovává i za své projektové partnery), včetně zpracování žádosti o platbu. Teprve po odsouhlasení této druhé monitorovací zprávy mohou být na účet vedoucího partnera poslány uznané vynaložené finanční prostředky. Na účet vedoucího partnera jsou následně převedeny finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013) ve výši 5 % způsobilých výdajů vedoucího partnera a finanční prostředky z ERDF (podíl vedoucího partnera a projektových partnerů). Vedoucí partner je povinen převést neprodleně prostředky z ERDF svým projektovým partnerům dle jejich certifikovaných výdajů.
Dne 3. 9. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace ve výši 402,91 EUR (10 163,40 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč) - finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, certifikované za 1. monitorovací období v rámci projektu SENIOR PLUS .
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu SENIOR PLUS o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 402,91 EUR (10 163,40 Kč).
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MMR ve výši 402,91 EUR (10 163,40 Kč), která je určena na financování projektu SENIOR PLUS. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 402,91 EUR (10 163,40 Kč).
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz