Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-27

RK-30-2013-27.doc  RK-30-2013-27pr01.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-30-2013-27
NázevDarování pozemku - k.ú. a obec Kejžlice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku zastavěného stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice.
Kraj Vysočina uzavřel na základě usnesení 1637/34/2011/RK s obcí Kejžlice smlouvu zakládající právo provést stavbu Zlepšení vzhledu a infrastruktury obce Kejžlice , kterou měly být dotčeny pozemky par. č. 1841, par. č. 1787/2, 47/42 a 1809/1 v k. ú. a obci Kejžlice. Stavba byla v letošním roce zrealizována a stavební úřad Městského úřadu Humpolec vydal dne 22. srpna 2013 Souhlas s užíváním stavby Stavební úpravy stávajících zpevněných ploch - zlepšení vzhledu a infrastruktury obce Kejžlice . Podle tohoto souhlasu byl stavbou dotčen pozemek par. č. 1841 a obec Kejžlice předložila geometrický plán č. 413-125/2012, podle něhož se z pozemku par. č. 1841 odděluje pozemek par. č. 1841/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Kejžlice. Tento pozemek je zastavěn chodníkem a přestal sloužit jako pozemek silniční.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem nově oddělený pozemek par. č. 1841/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice. Zákonným předpokladem pro převod pozemku z vlastnictví kraje je zveřejnění záměru darovat pozemek na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po stanovenou dobu. Po splnění této podmínky bude předložen zastupitelstvu kraje materiál, kterým bude rozhodováno o převodu a bude schvalován dodatek zřizovací listiny KSUSV.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat nově oddělený pozemek par. č. 1841/2 - ost. plocha, ost. komunikace zastavěný chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Kejžlice.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Pelhřimov i ODSH souhlasí s převodem pozemku do vlastnictví obce Kejžlice.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1841/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2, oddělený GP č. 413-125/2013 z pozemku par. č. 1841 v k.ú. a obci Kejžlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1841/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2, oddělený GP č. 413-125/2013 z pozemku par. č. 1841 v k.ú. a obci Kejžlice zastavěný chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. listopadu 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz