Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-19

RK-30-2013-19.doc  RK-30-2013-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-30-2013-19
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Dolní Město
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Dolní Město týkající se převodu části krajského pozemku dotčeného stavbou chodníku, jejímž investorem je obec Dolní Město.
Kraj Vysočina uzavřel na základě usnesení 0998/23/2007/RK s obcí Dolní Město smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníků, kterou měl být dotčen pozemek par. č. 3187/1 v k. ú. a obci Dolní Město. Z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků a nezískání dotačních prostředků obec dosud stavbu nerealizovala a nyní má možnost požádat o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podmínkou pro úspěšnost žádosti je mimo jiné předložení smlouvy o budoucí darovací smlouvě, z níž vyplyne, že po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou převedeny do vlastnictví investora, tj. obce Dolní Město.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s obcí Dolní Město smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 3187/1 v k.ú. Dolní Město, která bude zastavěna chodníky či veřejnou zelení. Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů předkládaných k žádosti o dotaci na SFDI. Předpokladem pro uzavření této smlouvy a následné smlouvy darovací je zveřejnění záměru darování části uvedeného pozemku na úřední desce krajského úřadu.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 3187/1 v k.ú. Dolní Město zastavěné chodníkem či veřejnou zelení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obci Dolní Město smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 3187/1 v k. ú. a obci Dolní Město.
StanoviskaSe stavbou chodníku a následným převodem zastavěné části pozemku vyslovila souhlas Krajská správa a údržba silnic Vysočiny již době uzavírání smlouvy zakládající právo provést stavbu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 3187/1 v k.ú. a obci Dolní Město zastavěné chodníkem či využité jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Dolní Město smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 3187/1 v k.ú.a obci Dolní Město zastavěné chodníkem či využité jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. listopadu 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz