Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-15

RK-30-2013-15.doc  RK-30-2013-15pr01.pdf  RK-30-2013-15pr02.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-30-2013-15
NázevDarování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá do vlastnictví obce.
Na odbor majetkový se obrátila obec Horní Krupá s žádostí o bezúplatný převod pozemků, žádost je přikládána jako materiál RK-30-2013-15, př. 1. OM žádost prošetřil a na základě souhlasného stanoviska vydaného KSÚSV, majetkového správce, s převody souhlasí. Při šetření žádosti bylo také zjištěno, že se v daném k. ú. nacházejí pozemky ve vlastnictví kraje, jež jsou pro něj zbytné, neboť se jedná o pozemky pod místní komunikací nebo v její těsné blízkosti. OM navrhl obci převod těchto pozemků do jejího vlastnictví, obec souhlasí. Seznam pozemků požadovaných i navrhovaných k převodu je uveden v materiálu
RK-30-2013-15, př. 2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat požadované i navrhované pozemky do vlastnictví obce. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky, zeleň.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-15, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a dále navrhuje radě kraje rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje darovat nemovitosti dle materiálu RK-30-2013-15, př. 2 z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Horní Krupá.
V případě schválení převodu pozemků v zastupitelstvu kraje bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce, rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje darovat pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV i ODSH vyslovily s převodem pozemků souhlas.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-15, př. 2, v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Krupá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá uvedené v materiálu RK-30-2013-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Krupá.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 11- 12
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz