Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-10

RK-30-2013-10.doc  RK-30-2013-10pr01.xls  RK-30-2013-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-30-2013-10
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemků ve vlastnictví kraje zastavěných chodníky a veřejným prostranstvím do vlastnictví obce Častohostice a naopak přijetí daru pozemků zastavěných silnicí III/4118 z vlastnictví obce do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se žádostí o majetkoprávní vypořádání geometrického plánu č. 169-452/2011 v k. ú. a obci Častohostice, kterým nechala zaměřit těleso silnice III/4118 v zastavěné části obce.
Na základě kontroly pozemků dle výše uvedeného GP navrhuje OM provést darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice. Tyto pozemky Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice vede na listu vlastnictví č. 300 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemků je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
OM dále navrhuje nabýt pozemek par. č. 967/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 a dále dle GP č. 169-452/2011 nově oddělený pozemek par. č. 958/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina, a to darem. Tento pozemek se odděluje z pozemku par. č. 958/1 v k. ú. Častohostice, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, vede na listu vlastnictví č. 10001 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemků je uvedena obec Častohostice.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou dvou darovacích smluv.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-10, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tyto nemovitosti do vlastnictví obce Častohostice. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
OM dále navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 967/14 a nově oddělený pozemek par. č. 958/7 v k. ú. Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesem silnice III/4118.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vzájemně si darovat pozemky mezi obcí a krajem. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH i KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení na vzájemné vypořádání pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-10, př. 1 do vlastnictví obce Častohostice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-30-2013-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice;
* nabýt darem pozemek par. č. 967/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 a dále dle GP č. 169-452/2011 nově oddělený pozemek par. č. 958/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz