Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-09

RK-30-2013-09.doc  RK-30-2013-09pr01.doc  RK-30-2013-09pr02.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-30-2013-09
NázevUzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347- Bačkov propustek
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření smlouvy nezbytné pro vydání územního a stavebního povolení na akci II/347 Bačkov propustek .
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod připravuje opravu části silnice II/347 mezi městem Habry a obcí Bačkov, jejíž součástí je kromě jiného i oprava propustku pod touto silnicí. Zmíněnou opravou bude dotčen i pozemek par. č. 1111 v k. ú. a obci Bačkov, jehož vlastníkem je Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha. Dle stanoviska Povodí Vltavy, s. p., závodu Dolní Vltava, je v rámci uděleného souhlasu se stavbou nutné splnit podmínku uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Vzhledem k tomu, že tuto smlouvu nemůže uzavřít sama příspěvková organizace, obrátila se KSÚSV na odbor majetkový s žádostí o její uzavření.
Po ukončení stavby bude rozsah věcného břemene stanoven geometrickým plánem.
S ostatními vlastníky dotčených pozemků byla situace řešena uzavřením nájemních smluv, kde nájemcem je KSÚSV.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR- Povodí Vltavy, s. p. dle materiálu RK-30-2013-09, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která bude sloužit jako podklad k územnímu a stavebnímu řízení.
StanoviskaKSÚSV a ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemku par. č. 1111 v k. ú. Bačkov spočívající v právu umístění a provozování stavebního objektu II/347 Bačkov - propustek za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz