Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-12

RK-26-2013-12.doc  RK-26-2013-12pr01.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-26-2013-12
NázevDarování stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné a změna usnesení 1808/37/2011/RK
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování stavby čistírny odpadních vod pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném do vlastnictví městyse Sněžné.
Kraj Vysočina je mimo jiné i vlastníkem nemovitostí, se kterými byla příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Nemocnice Nové Město na Moravě ke dni 31. 12. 2002 a které dle zákona č. 290/2002 Sb. přešly do vlastnictví Kraje Vysočina. Předmětem toho přechodu vlastnického práva byly i nemovitosti areálu Sanatoria Buchtův kopec včetně dvou bytových domů č.p. 206 a č.p. 207. Bytové domy byly převedeny v roce 2008 do vlastnictví městyse Sněžné. Součástí sanatoria je i stavba čistírny odpadních vod, ve které bylo zajišťováno čištění odpadních vod z provozování areálu sanatoria, včetně odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace uzavřela s městysem Sněžné Smlouvu o dodávce vody dne
15. 10. 2008, kterou jsou upraveny podmínky dodávky pitné vody a vypouštění odpadních vod. Uzavření smlouvy na dodávku vody mezi nemocnicí a městysem, bylo nezbytnou provozní podmínkou převodu bytových domů do vlastnictví městyse v roce 2008 (viz. materiál RK-26-2013-12, př. 1).
Vzhledem k ukončení provozu sanatoria z důvodu restrukturalizace a optimalizace zdravotní péče a ekonomického hlediska, tj. ztráty z provozu sanatoria, došlo k významnému poklesu množství odpadních vod svedených do stávající ČOV a následnému snížení efektu jejich čištění. Rada kraje proto usnesením 1808/37/2011/RK rozhodla realizovat stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném s tím, že investorem a vlastníkem stavby ČOV bude Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace a uložila Nemocnici Nové Město na Moravě zahájit přípravu a realizaci stavby ČOV a uzavřít smlouvu o budoucím převzetí stavby ČOV z vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě do vlastnictví městyse Sněžné, včetně postoupení závazku čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206
a č.p. 207 ve Sněžném z Nemocnice Nové Město na Moravě na městys Sněžné.
Nemocnice Nové Město na Moravě zajistila realizaci samostatné stavby ČOV v blízkosti bytových domů na pozemku ve vlastnictví městyse Sněžné a uzavřela Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na koupi stavby ČOV z vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě do vlastnictví městyse Sněžné za kupní cenu ve výši 1 Kč, včetně postoupení závazku čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném z Nemocnice Nové Město na Moravě na městys Sněžné.
Návrh řešení Stavba ČOV je stavebně dokončena v pořizovací ceně cca 1 847 tis Kč. V měsíci srpnu 2013 dojde k ukončení zkušebního provozu stavby ČOV a následnému zařazení stavby do vlastnictví nemocnice a trvalého užívání stavby ČOV. Následné uzavření kupní smlouvy na převod stavby ČOV z vlastnictví nemocnice do vlastnictví městyse, by v účetnictví nemocnice bylo spojeno se vznikem účetní ztráty ve výši pořizovací, resp. zůstatkové ceny stavby ČOV snížené o úhradu kupní ceny. Předpokládaná účetní ztráta spojená s tímto převodem stavby ČOV ve výši cca 1 847 tis. Kč negativně ovlivní hospodaření nemocnice za rok 2013.
Na pracovním jednání dne 11. 7. 2013 zástupci nemocnice, městyse Sněžné, OZ a OM projednali možnost změny podmínek převodu dokončené stavby ČOV do vlastnictví městyse Sněžné včetně postoupení závazku čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném z Nemocnice Nové Město na Moravě na městys Sněžné. Projednaný návrh podmínek předpokládá:
- změnit část usnesení 1808/37/2011/RK tak, že investor stavby ČOV Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace pořídí stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném do vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaření Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
- rozhodnout o zveřejnění záměru darování dokončené stavby ČOV pro bytové domy
č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina stavbu ČOV pro bytové domy
č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném do vlastnictví městyse Sněžné,
- schválit Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, kterým bude stavba ČOV vyjmuta z hospodaření nemocnice,
- uložit Nemocnici Nové Město na Moravě, zajistit úpravu smluvních podmínek Smlouvy o dodávce vody, tj. uzavřít dodatek této smlouvy kterým bude zrušen závazek čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném,
- schválit v orgánech městyse Sněžné nabytí stavby ČOV darem od Kraje Vysočina, včetně změny smluvních podmínek uzavřených mezi nemocnicí a městysem.
Odbor majetkový doporučuje realizovat převod stavby ČOV do vlastnictví městyse Sněžné dle podmínek odsouhlasených účastníky jednání dne 11. 7. 2013. Uplatněním tohoto postupu bude eliminován vznik účetní ztráty v hospodaření nemocnice. Současně s převodem stavby ČOV, dojde k úpravě smluvních podmínek Smlouvy o dodávce vody uzavřené mezi nemocnicí a městysem, tj. uzavření dodatku této smlouvy kterým bude zrušen závazek nemocnice čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném.
Návrh usnesení předpokládá:
- změnit část usnesení 1808/37/2011/RK tak, že investor stavby ČOV Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace pořídí stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném do vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaření Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
- rozhodnout o zveřejnění záměru darování dokončené stavby ČOV pro bytové domy
č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném do vlastnictví městyse Sněžné,
- uložit Nemocnici Nové Město na Moravě, zajistit úpravu smluvních podmínek Smlouvy o dodávce vody uzavřené mezi nemocnicí a městysem, tj. uzavřít dodatek této smlouvy kterým bude zrušen závazek nemocnice čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném.
Hodnota darovaného majetku bude převzata z protokolu o dokončení stavby ČOV a jejím zařazením do užívání Nemocnicí Nové Město na Moravě. Dodatkem Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace bude upraven rozsah majetku v hospodaření nemocnice týkající se darované stavby ČOV. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
StanoviskaOdbor zdravotnictví i Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* změnit usnesení 1808/37/2011/RK tak, že text:
Rada kraje rozhoduje realizovat stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném, investorem a vlastníkem stavby ČOV bude Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se nahrazuje textem:
Rada kraje rozhoduje realizovat stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném do vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaření Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, investorem stavby ČOV bude Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ;
* zveřejnit záměr darování stavby ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném postavené na pozemcích par. č. 284/1 a par. č. 1112 v k. ú. Sněžné na Moravě do vlastnictví městyse Sněžné na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206
a č.p. 207 ve Sněžném postavené na pozemcích par. č. 284/1 a par. č. 1112 v k. ú. Sněžné na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné;
ukládá
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, zajistit úpravu smluvních podmínek Smlouvy o dodávce vody uzavřené mezi Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a městysem Sněžné dne 15. 10. 2008, tj. uzavřít dodatek této smlouvy kterým bude zrušen závazek nemocnice čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném.
Odpovědnost ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz