Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-98

RK-26-2013-98.doc
Číslo materiálu98
Číslo jednacíRK-26-2013-98
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejich zprostředkování organizacím:
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod realizuje projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0050 Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině (rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace č. 32.2/001/2012). MŠMT převedlo na účet kraje zálohu pro tuto školu v celkové částce 1 131 878,49 Kč.
2. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 realizuje projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0002 Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením (rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace 32.1/009/2011). MŠMT převedlo na účet kraje zálohu pro tuto školu v celkové částce 698 472,55 Kč.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno schválit:
* zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelové dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 830 351,04 Kč (§ 3122);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedeným organizacím o účelové dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 1 830 351,04 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci OP VK.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 830 351,04 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 1 131 878,49 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČO 48895598, o částku 698 472,55 Kč na realizaci projektu Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz