Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-96

RK-26-2013-96.doc  RK-26-2013-96pr01.xls
Číslo materiálu96
Číslo jednacíRK-26-2013-96
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
Zpracoval A. Vlachová, E. Chvátalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013, č.j. 44622/2012-22. O dotaci mohly požádat krajské úřady na základě požadavků škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dle stanovených podmínek ve vyhlášení. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. 16235-12/2013-3 byly kraji přiděleny finanční prostředky v celkové výši 553 310 Kč pro mateřské a základní školy uvedené v příloze 1, a to ve výši 7 548 Kč na platy jednoho pedagoga a zároveň se poskytnou odpovídající odvody na zákonné pojistné a příděl do FKSP.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS radě kraje navrhuje:
- schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013 v celkové výši 553 310 Kč;
- doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013 mateřským a základním školám uvedeným v příloze 1 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 553 310 Kč - na rozvojový program Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2013 (ÚZ 33018).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním v celkové výši 553 310 Kč dle materiálu RK-26-2013-96, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013 organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným v materiálu RK-26-2013-96, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. srpna 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz