Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-89

RK-26-2013-89.doc  RK-26-2013-89pr01.pdf  RK-26-2013-89pr02.pdf  RK-26-2013-89pr03.doc  RK-26-2013-89pr03upr1.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíRK-26-2013-89
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
Zpracoval J. Dvořáková, J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0547/08/2012/ZK schválilo rozpočet kraje pro rok 2013. Na provoz Národního onkologického registru (dále jen NOR) byla v rámci kapitoly Zdravotnictví vyčleněna částka 300 tis. Kč, a to v rámci § 3549 s tím, že příspěvek bude rozdělen mezi všechna pracoviště v rámci Kraje Vysočina.
Národní onkologický registr České republiky je celoplošným populačním registrem provozovaným od roku 1976. Jeho úlohou je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.
Údaje registru slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno. Údaje o pacientech do registru zasílají speciálně určení a vyškolení zdravotničtí pracovníci.

Popis činností, které jsou v rámci NOR vykonávány v okresních pracovištích:
* třídění došlých onkologických hlášení + přiřazování příloh, které dochází zvlášť, rozesílání žádostí o doplnění údajů, rozesílání kontrolních hlášení k doplnění, třídění listů o prohlídce mrtvého, archivace.
* zpracování průběžně přicházejících onkologických hlášení: kontrola a doplnění dat onkologického hlášení dle přiřazených příloh tj. histologického nálezu, propouštěcích zpráv, operačního protokolu, konziliárních vyšetření, listu o prohlídce mrtvého v případě zemřelých osob -údaje kontroluje u každého pacienta lékař.
* zkontrolované hlášení pořizuje sestra z papírové formy do elektronické formy onkologického hlášení v programu AMISR a následně provede zápis onkologického hlášení do evidenční knihy jak na magnetickém mediu, tak v papírové formě a provede archivaci papírové formy hlášení včetně příloh.
* zpětné kontroly: čtvrtletní kontrola zemřelých pacientů dle listu o prohlídce mrtvého, ověření zda jsou onkologicky nahlášení všichni pacienti, kteří mají v diagnoze uveden zhoubný nádor; pokud nahlášení chybí, je nutné dotypování.
* zpracování kontrolních onkologických hlášení (po 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., a dále po každých 5 letech a při úmrtí) - většinou čtvrtletně tisk požadavků onkologických hlášení, rozesílání na dispenzarizující pracoviště, údaje z vrácených vyplněných kontrolních hlášení se kontrolují a pořizují do systému.

Popis činností v regionálním pracovišti:
Od 1. 1. 2007 převzalo krajské pracoviště NOR již v plném rozsahu organizačně-metodické řízení okresních pracovišť NOR v Kraji Vysočina. Kromě výše uvedených činností okresního pracoviště je toto pracoviště odpovědno za výkon následujících činností:
* odpovědnost za kvalitu vstupních dat do NOR v rámci kraje;
* členství vedoucího lékaře regionálního pracoviště NOR v Radě NOR;
* zajištění a rozdělování financí z celostátního příspěvku MZ;
* zajištění školících a vzdělávacích akcí NOR v regionu;
* účast na celostátních školících akcích NOR.
V praxi k výše uvedenému náleží také časově náročné analýzy dat, rozbory chybovosti a zajišťování nápravy, zpracování statistik a zpráv pro Radu NOR.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje rozdělit finanční prostředky v celkové rozpočtované výši 300 tis. Kč na jednotlivá pracoviště podle počtu nahlášených nových případů do centrálního registru v posledním ukončeném roce. Počty nahlášených novotvarů podle okresů je možno ověřit na webovém portálu onkologické společnosti www.linkos.cz. Tento způsob dělení je používán i v jiných krajích a byl odsouhlasen všemi vedoucími okresních poboček NOR v kraji. Prostředky budou použity k zajištění provozu pracovišť NOR včetně vybavení pracovišť (kancelářská technika, skříně pro uchování písemné dokumentace, výpočetní technika) a na pokrytí mzdových nákladů v následujících výších:

Pracoviště Počet hlášení Podíl (v Kč) Nemocnice Havlíčkův Brod 704 53 400 Nemocnice Jihlava 888 67 200 Nemocnice Pelhřimov 506 38 400 Klinická onkologie Třebíč, s.r.o. 828 62 700 Nemocnice Nové Město na Moravě 1032 78 300 Celkem 3958 300 000
V rámci okresu Třebíč je tato péče zajišťována poskytovatelem zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., se sídlem Třebíč - Nové Dvory, Obránců míru 491/51,
IČO 292 99 667, kterému jsou prostředky poskytovány formou neinvestiční dotace.
Nemocnicím jsou finanční prostředky poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Zdravotnictví, § 3549 je na příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru uvažována částka 300 000 Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID dotace O00686-06 (RK-26-2013-89, př. 1), O00727 (RK-26-2013-89, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 62 700 Kč na provoz okresního pracoviště NOR a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2013-89, př. 3;
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 53 400 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 67 200 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 38 400 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001
o 78 300 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.
Odpovědnost ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz