Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-55

RK-26-2013-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-26-2013-55
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny.
Krajské knihovně Vysočiny byly poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 v rámci programu Veřejné informační služby knihoven Rozhodnutím Ministerstva kultury č. 127/MK - S 4835/2013 OULK na realizaci projektu Výpůjční protokoly AKS Clavisu REKS pro 10 neprofesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod ve výši
38 tis. Kč a v rámci programu Kulturní aktivity - podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů Rozhodnutím č. 3613522/2012 ZPO/ORNK na realizaci projektu Nenechte mozek zlenivět - kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zdravotně postižené ve výši 43 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny ve výši 81 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny o částku 81 tis. Kč, na realizaci projektů;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 81 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 81 000 Kč (částka 38 000 Kč s ÚZ 34053, částka 43 000 Kč s ÚZ 34070) - na realizaci projektů Krajské knihovny Vysočiny.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve:
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu VISK 3 (ÚZ 34053) na realizaci projektu Výpůjční protokoly AKS Clavisu REKS pro 10 neprofesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod ve výši 38 000 Kč;
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070) na realizaci projektu Nenechte mozek zlenivět - kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zdravotně postižené ve výši
43 000 Kč;
- zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 38 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
- zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 43 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2013 v důsledku jeho zvýšení o částku 38 000 Kč určenou na realizaci projektu Výpůjční protokoly AKS Clavisu REKS pro 10 neprofesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod a o částku 43 000 Kč určenou na realizaci projektu Nenechte mozek zlenivět - kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zdravotně postižené .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz