Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-45

RK-26-2013-45.doc  RK-26-2013-45pr01.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-26-2013-45
NázevVeřejná zakázka Mobilní podpora zásahů HZS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuNa základě žádosti HZS Kraje Vysočina a po konzultacích s vedením kraje a předsedou bezpečnostní komise připravil odbor informatiky veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení softwarového řešení pro podporu profesionálních i dobrovolných jednotek PO v Kraji Vysočina prostřednictvím mobilních zařízení na bázi OS Android.
Veřejná zakázka malého rozsahu byla na profilu Kraje Vysočina zveřejněna 17. 7. 2013 a výzva k podání nabídek byla zaslána 6 dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu byla zadavatelem stanovena do 31. 7. 2013 do 12:00.
Dne 5. 8. 2013 se uskutečnilo první jednání komise, na kterém proběhlo otevření obálek a posouzení a hodnocení nabídek. Protokol z tohoto jednání je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-26-2013-45. Součástí protokolu je i doporučení komise zadavateli o výběru nejvhodnější nabídky.
Návrh řešení Odbor informatiky tedy navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 o částku 164 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 164 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky Mobilní podpora zásahů HZS , a v souladu s čl. 7 odst. 4 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 4/13 dále navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku dle přílohy č. 1 materiálu RK-26-2013-45.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 6. 8. 2013 činí 30 779 tis. Kč.
HZS Kraje Vysočina: Důvodem potřebnosti pořízení aplikačního vybavení pro jednotky PO (profesionální i jednotky dobrovolných hasičů obcí) je současná abcence efektivního informačního zdroje pro velitele zásahů, při zdolávání mimořádných událostí zejména u objektů, na které je zpracována dokumentace zdolávání požárů. Cílem je poskytnou velitelům zásahů informacní podporu na taktické úrovni v místě mimořádné události a to v elektronické podobě, která nahradí současnou papírovou podobu dokumentace.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 164 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 164 tis. Kč na financování předmětu veřejné zakázky Mobilní podpora zásahů HZS ;
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku dle materiálu RK-26-2013-45, př. 1.
Odpovědnost OI, OE
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz