Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-33

RK-26-2013-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-26-2013-33
NázevNávrh na zařazení nové akce Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na řešení havarijního stavu vnitřních rozvodů ZTI - vodovodu a kanalizace.
Odbor majetkový zajišťuje realizaci akce Domov důchodců Onšov - oprava hydroizolací a fasády. Účelem akce je zejména odstranění vlhkosti konstrukcí budovy zámku, nové vnější vedení kanalizace ad. Při provádění prací byl zjištěn havarijní stav vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace. Na několika místech stávající vodovodní a kanalizační vedení vykazuje netěsnosti, kterými uniká voda a splašky. Také toto je jednou z příčin vlhkosti konstrukcí, která nebyla zřejmá před zadáním projektového řešení a stavebních prací. Odkryté části vedení jsou ve špatném stavu a jejich provedení je neodborné.
Návrh řešení OM navrhuje havarijní stavy po úplném odkrytí podlahových konstrukcí zjistit a odstranit. Bez toho by byl cíl - odstranění vlhkosti a zajištění odpovídajícího prostředí pro klienty domova nedosažitelný. S ohledem na již zadanou veřejnou zakázku není možné havárii řešit formou víceprací ke stávající zakázce (jednalo by se o nepřípustné rozšíření díla). Rozsah prací nutných k odstranění havárie není v tuto chvíli zřejmý. Část vedení je již odkryta, ale celý rozsah není znám vhledem k neexistenci dokumentace skutečného provedení vnitřních instalací.
OM proto navrhuje zařadit do rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích novou akci Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI . Finanční krytí zatím OM navrhuje zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M7. S ohledem na probíhající akci a provázanost je nutné zadat akci přímo vybranému dodavateli - stávajícímu dodavateli probíhající akce. Ceny stavebních prací budou určeny jako ceny obvyklé.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz