Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-30

RK-26-2013-30.doc  RK-26-2013-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-26-2013-30
NázevUzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008 .
Tato stavba řeší opravu dvou stávajících mostních objektů ležících těsně za sebou na silnici II/129. U mostního objektu ev. č. 129-008, který převádí danou komunikaci přes řeku Želivku, bude vyměněna nosná konstrukce na stávajících opěrách. U mostního objektu
ev. č. 129-007, který převádí danou komunikaci přes inundační území Želivky a je bez stálého průtoku, bude provedena rekonstrukce se zachováním stávající nosné klenbové konstrukce.
Podle projektové dokumentace vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto budou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. par. č. 1356/1 a par. č. 1355 v katastrálním území Želiv a pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 307 v katastrálním území Bolechov, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21 Praha.
Prostřednictvím této nájemní smlouvy chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu tak, aby bylo možné požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Vltavy, s. p. nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 1356/1 o výměře 476 m2 a par. č. 1355 o výměře 29 m2 v katastrálním území Želiv a část pozemku par. č. 307 o výměře 34 m2 v katastrálním území Bolechov za cenu stanovenou dohodou ve výši 20 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva je obsahem materiálu RK-26-2013-30, př. 1.
StanoviskaODSH souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Vltavy, s. p. na straně pronajímatele nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 1356/1 o výměře 476 m2 a par. č. 1355 o výměře 29 m2 v katastrálním území Želiv a část pozemku par. č. 307 o výměře 34 m2 v katastrálním území Bolechov dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-30, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz