Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-23

RK-26-2013-23.doc  RK-26-2013-23pr01.pdf  RK-26-2013-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-26-2013-23
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Batelov
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků v k. ú. a obci Batelov zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov.
Na OM se obrátil městys Batelov se žádostí o darování pozemků par. č. 2377/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 188 m2 a par. č. 2377/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, vzniklých dle geometrického plánu č. 873-162/2013 z pozemku par. č. 2377 v k. ú. a obci Batelov. Požadované pozemky jsou zastavěny chodníkem vybudovaným městysem Batelov.
Pozemek par. č. 237 v k. ú. a obci Batelov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky i silnice svěřeny do správy, nyní k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava v k. ú. a obci Batelov na LV č. 645.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést do vlastnictví městysu Batelov. Jedná se o pozemky zastavěné chodníkem, které přestaly sloužit jako pozemky silniční.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků do vlastnictví městysu Batelov na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Jihlava souhlasí s darováním uvedených pozemků.
ODSH též souhlasí převodem výše uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 2377/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 188 m2 a par. č. 2377/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, oddělené geometrickým plánem č. 873-162/2013 z pozemku par. č. 2377 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2377/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 188 m2 a par. č. 2377/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, oddělené geometrickým plánem č. 873-162/2013 z pozemku par. č. 2377 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 9- 17
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz