Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-20

RK-26-2013-20.doc  RK-26-2013-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-26-2013-20
NázevZveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Jihlava mezi Krajem Vysočina a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.
Kraj Vysočina byl investorem stavby Komunikace a parkoviště v areálu bývalých kasáren Ot. Jaroše . Touto stavbou byly dotčeny pozemky par. č. 3942/13 - ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. a obci Jihlava, jehož vlastníkem je Česká republika a právo hospodaření vykonává Česká správa sociálního zabezpečení a par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha, jehož vlastníkem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. S oběma vlastníky byla uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu, která kraj opravňovala realizovat stavbu i na pozemcích třetích osob. Po dokončení stavby byl vyhotoven GP č. 5784-369/2011, kterým byla stavba parkoviště a komunikace zaměřena. Z GP vyplynulo, že kraj potřebuje do svého vlastnictví získat díl d pozemku par. č. 3942/13 o výměře 121 m2 (vlastník ČR - Česká správa sociálního zabezpečení) představující chodník a dále díly c1 + c2 pozemku par. č. 3942/1 (vlastník Všeobecná zdravotní pojišťovna) a naopak z pozemku par. č. 3939/1 (vlastník Kraj Vysočina) se odděluje díl e o výměře 8 m2 a slučuje se do nově vzniklého pozemku par. č. 3942/21- ost. plocha, ost. komunikace, představující parkoviště pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.
OM již od r. 2011 jedná s ČR - Českou správou sociální zabezpečení i s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o majetkovém vypořádání pozemků. Česká správa sociálního zabezpečení souhlasí s prodejen dílu d pozemku par. č. 3942/13, a to za cenu v místě a čase obvyklou, jejíž výši stanoví znalecký posudek, který zajistí ČSSZ. Posudek dosud nebyl předložen. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřednostňuje formu směnné smlouvy, neboť by mělo dojít ke vzájemnému převodu pozemků.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení kupní smlouvu na nabytí dílu d pozemku par. č. 3942/13 o výměře 121 m2 a mezi Krajem Vysočina a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR směnou smlouvu, kterou VZP Kraji Vysočina převede díly c1 + c2 pozemku par. č. 3942/1 o výměře 57 m2 a Kraj Vysočina naopak převede VZP díl e o výměře 8 m2 pozemku par. č. 3939/1 v k. ú. a obci Jihlava. Předpokladem pro uzavření směnné smlouvy je zveřejnění záměru směny na úřední desce Krajského úřadu.
Poté, co získá OM znalecký posudek na ocenění dílu d pozemku par. č. 3942/13 od
ČR - České správy sociálního zabezpečení, bude možné předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí uzavření kupní a směnné smlouvy k realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr směny dílu e pozemku par. č. 3939/1 o výměře 8 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za díly c1 + c2 pozemku 3942/1 o výměře 57 m2 ve vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny v k. ú. a obci Jihlava, vše zaměřeno geometrickým plánem č. 5784-369/2011.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. srpna 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz