Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-11

RK-26-2013-11.doc  RK-26-2013-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-26-2013-11
NázevUzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření smluv nezbytných pro vydání územního a stavebního povolení na akci II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019 na pozemcích zahrnutých do dočasného i trvalého záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina je investorem akce II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019 . Ta je zařazena do seznamu akcí, jejichž zahájení je plánováno v roce 2013-2014. Vlastní akce spočívá v opravě stávající mostní konstrukce. Předpokládaná délka rekonstrukce je 6-7 měsíců.
Dotčené pozemky, na kterých bude provedena popsaná akce, se stanou předmětem trvalého či dočasného záboru. Kromě jiných se jedná i o pozemky ve vlastnictví ČR - Povodí Vltavy, s. p. S tímto vlastníkem bude nezbytné uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na dotčené pozemky. Dle sdělení Povodí Vltavy, s. p., se cena nájmu odvíjí od Cenového věstníku Ministerstva financí ČR (Výměr MF č. 01/2013), kde je maximální roční nájemné stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok.
S ostatními vlastníky je situace řešena samostatnými materiály.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu nájemní s Povodím Vltavy, s. p. na pozemky par. č. 841 v k. ú. Babice u Okrouhlice a par. č. 1667 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou za celkové nájemné 2 700 Kč/rok, což představuje částku 20 Kč/m2/rok za 135 m2 dočasného i trvalého záboru. Plánovaná doba výstavby je přibližně duben až říjen 2014. Ze skutečné doby výstavby bude vypočteno poměrné nájemné.
OM dále navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s touto organizací (povinný - Povodí Vltavy, s. p. a oprávněný - Kraj Vysočina).
Po dokončení akce bude skutečný stav nově vystavěného mostu zaměřen geometrickým plánem a následně dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků trvale zastavěných touto stavbou.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které budou sloužit jako podklad k územnímu a stavebnímu řízení.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy s touto organizací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce smlouvu nájemní na část pozemků par. č. 841 v k. ú. Babice u Okrouhlice a par. č. 1667 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, dle projektové dokumentace o výměře 135 m2, a to na dobu určitou v délce sedmi měsíců, počínaje dnem započetí stavby, resp. předáním staveniště zhotoviteli stavby, za cenu 20 Kč/m2/rok;
* uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemků par. č. 841 v k. ú. Babice u Okrouhlice a par. č. 1667 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou spočívající v právu umístění a provozování stavebního objektu - mostu ev. č. 150 - 019 za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz