Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-08

RK-26-2013-08.doc  RK-26-2013-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-26-2013-08
NázevPřevody pozemků v k. ú. a obci Třešť
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod pozemků zastavěných chodníky a silnicí II/402 mezi městem Třešť a Krajem Vysočina.
Dle usnesení 0940/20/2011/RK ze dne 7. 6. 2011 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku par. č. 4579/1 v k.ú. a obci Třešť na stavbu Třešť, ulice Havlíčkova - úprava přidruženého dopravního prostoru . Mezi Krajem Vysočina a městem Třešť byla na tuto stavbu uzavřena Smlouva zakládající právo provést stavbu. Město Třešť požádalo dne 28. 6. 2013 o majetkoprávní vypořádání pozemků, vyplývající z geometrického plánu č. 1751-145/2013 v k.ú a obci Třešť dle skutečného zaměření chodníků a silnice II/402 a to formou vzájemného darování mezi městem Třešť a Krajem Vysočina.
Dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z pozemku par. č. 4579/1 dílu a o výměře 14 m 2, dílu d o výměře 95 m2 a z pozemku par. č. 2352 dílu f o výměře 352 m2 vznikl pozemek par. č. 2352 o výměře 461 m2 . Z pozemku par. č. 4579/1 dílu b o výměře 20 m2 a dílu c o výměře 71 m2 , dále z pozemku par. č. 4579/2 o výměře 266 m2 a z pozemku par. č. 4579/3 o výměře 39 m2 vznikl pozemek par. č. 4579/2 o výměře 397 m2. Pozemky par. č. 2352 díl f , 4579/2, 4579/3 v k. ú. a obci Třešť jsou již ve vlastnictví města Třešť. Tyto pozemky jsou zastavěny chodníky. Pozemek par. č. 4579/1 díly a , b , c , d v k. ú. a obci Třešť, které jsou zastavěny chodníky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina nabyl pozemek par. č. 4579/1 v k. ú. a obci Třešť na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava pro obec a k. ú. Třešť na LV č. 1230.
Pozemek par. č. 2352 v k. ú. a obci Třešť je ve vlastnictví města Třešť. Město Třešť pozemek par. č. 2352 nabylo na základě zákona č. 172/1991 Sb.. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 10001. Díl e oddělený z pozemku par. č. 2352 je zastavěn tělesem silnice II/402. Město Třešť převede pozemek par. č. 2352 díl e o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 4579/1 díly a , b , c , d v k. ú. a obci Třešť, které jsou zastavěny chodníky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování výše uvedených dílů a , b , c , d pozemku par. č. 4579/1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Pozemek není zastavěn silnicí a je pro Kraj Vysočinu nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
OM navrhuje nabýt pozemek par. č. 2352 díl e v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina, neboť je zastavěn silnicí č. II/402.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 4579/1 dílů a , b , c , d v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4579/1 díly a , b , c , d v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť a nabýt darem pozemek par. č. 2352 díl e v k. ú. a obci Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 4579/1 díly a , b , c , d o celkové výměře 200 m2 v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemek par. č. 4579/1 díly a , b , c , d o celkové výměře 200 m2 v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
* nabýt darem pozemek par. č. 2352 díl e o celkové výměře 2 m2 v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz