Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-07

RK-26-2013-07.doc  RK-26-2013-07pr01.xls  RK-26-2013-07pr02.rtf  RK-26-2013-07pr03.pdf  RK-26-2013-07pr04.doc  RK-26-2013-07pr05.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-26-2013-07
NázevUzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavby přeložek plynového potrubí v rámci staveb Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem vynucených přeložek NTL plynovodu DN 200 a STL plynovod PE D 90 a přep. 4 DP v souvislosti se stavbami II/345 Chotěboř, Průtah úsek č. 2 v k. ú. Chotěboř a II/345, II/340, III/3455 Vilémov v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova.
V rámci majetkoprávní přípravy staveb těchto přeložek je třeba přistoupit k uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným - firmou VČP Net, s. r. o., Hradec Králové, která bude plynárenské zařízení provozovat. Přehled dotčených vlastníků a pozemků je uveden v materiálu RK-26-2013-07, př. 1. Věcné břemeno bude spočívat v právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Přesný rozsah bude po dokončení staveb vymezen geometrickými plány.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Návrhy jednotlivých smluv jsou obsahem materiálů RK-26-2013-07, př. 2 - 4.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby II/345 Chotěboř - Průtah úsek č. 2 - přeložka plynárenského zařízení a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na část pozemků par. č. 4487/4 a par. č. 4606 v k. ú. a obci Chotěboř za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-07, př. 2;
* uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby II/345, II/340, III/3455 Vilémov - přeložka plynárenského zařízení a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na část pozemků par. č. 1532/3, 116/4, 1592 a 1593 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-07, př. 3;
* uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městysem Vilémov, se sídlem Vilémov 1, PSČ 582 83 jako povinným z věcného břemene, VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako investorem stavby, spočívající v právu budoucího oprávněného, investora a jimi pověřených osob provést stavbu plynárenského zařízení STL plynovod PE D 90 a přep. 4 DP, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím povinném pozemku za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-07, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz