Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-05

RK-26-2013-05.doc  RK-26-2013-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-26-2013-05
NázevDarování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se darování části silnice III/34516 a pozemků v k. ú. Úhrov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod po projednání s obcí Kraborovice požádala o realizaci převodu pozemku par. č. 1215 a pozemku par. č. 506/6 včetně části silnice III/34516 do vlastnictví obce Kraborovice. Jako podmínku vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě silnic II. a III. tříd a předání této silnice do místních komunikací si obec stanovila, že KSÚSV předávanou část silnice upraví novým asfaltovým povrchem (zápis se zasedání zastupitelstva obce Kraborovice ze dne 15. 6. 2012). Podle sdělení KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, byla oprava silnice dokončena v srpnu 2012.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod zadala vyhotovení geometrického plánu č. 191-593/2012. Tímto geometrickým plánem byl z pozemku par. č. 506/1 oddělen nově označený pozemek par. č. 506/6, vše v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice.
Na pozemku par. č. 506/6 (dle geometrického plánu č. 191-593/2012) se nachází silnice III/34516 o délce 380 m, tj. od 1,060 - 1,440 km celkové délky silnice III/34516 až do uzlového bodu A140. Tato část silnice III/34516 je využívána především místními občany pro přístup ke svým nemovitostem a má tedy charakter místní komunikace. Byla proto navržena na vyřazení ze silniční sítě. Předpokládá to budoucí darování pozemku par. č. 506/6 a stavby komunikace na něm postavené v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice. Na pozemku par. č. 1215 se nachází místní komunikace.
Usnesením 0007/01/2013/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice. Záměr darování byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 24. 6. - 25. 7. 2013.
Na základě usnesení 0108/02/2013/ZK byla mezi Krajem Vysočina a obcí Kraborovice uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KUJI 33511/2013, ODSH 520/2013 - Ma/ZSS, byla ze silniční sítě silnic II. a III. tříd kraje Vysočina vyřazena silnice III/34516 v délce 380m, od km 1,060 do km 1,440 provozního staničení po uzlový bod A140 v k. ú. Úhrov.
Pozemky par. č. 506/1 a par. č. 1215 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného Krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky i silnice svěřeny do správy, nyní k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice na LV č. 428.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemek par. č. 1215 o výměře 6478 m2 a stavbu silnice postavené na pozemku par. č. 506/6 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice.
Silnice III/34516 na pozemku par. č. 506/6 byla rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KUJI 33511/2013, ODSH 520/2013 - Ma/ZSS ze dne 15. 5. 2013, vyřazena ze silniční sítě II. a III. tříd kraje Vysočina.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1215 a par. č. 506/6 a stavbu silnice postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice.
StanoviskaUsnesením 0108/02/2013/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kraborovice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Havlíčkův Brod i ODSH souhlasí s darováním pozemků a stavby silnice III/34516.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemek par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavbu komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz