Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-04

RK-26-2013-04.doc  RK-26-2013-04pr01.doc  RK-26-2013-04pr02.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-26-2013-04
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zajištění majetkových práv potřebných k zahájení stavebního řízení na plánovanou stavbu rekonstrukce mostu II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 v katastrálním území Bácovice, Hodějovice.
Kraj Vysočina, jako investor akce, připravuje rekonstrukci mostu č. ev. 112-049 v Bácovicích. Její realizace je plánována na rok 2014. Vlastníkem pozemků par. č. 435/1 a par. č. 436/2 v katastrálním území Hodějovice, které budou také touto akcí dotčeny, je Česká republika, právo hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha. Na pozemcích budou umístěny opěry mostu a zpevnění břehů. V rámci vyjádření k dokumentaci k územnímu řízení vydal tento vlastník k uvedené stavbě kladné stanovisko. Souhlas je podmíněn uzavřením smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výše uvedené pozemky. Důvodem tohoto řešení je skutečnost, že uvedený podnik zastavěné pozemky neprodává, ale zatěžuje je úplatným věcným břemenem ve prospěch vlastníka stavby na tomto pozemku. Smlouva nájemní je řešena samostatným materiálem.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se práva umístění stavby na cizím pozemku, a to na část pozemků par. č. 435/1 a 436/2 v k. ú. Hodějovice a obci Pelhřimov v celkové výměře 16 m2 (trvalý zábor).
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem stavby na cizím pozemku. Smlouva je předkládána jako materiál RK-26-2013-04, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle materiálu
RK-26-2013-04, př. 1 za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10 000 Kč v rámci přípravy realizace stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz