Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-03

RK-26-2013-03.doc  RK-26-2013-03pr01.doc  RK-26-2013-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-26-2013-03
NázevUzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do dočasného a trvalého záboru stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 .
Kraj Vysočina bude investorem stavby silnice II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 , která by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. V rámci stavby dojde k demolici stávajícího mostního objektu a následné výstavbě nového mostu. Stávající a navrhovaný mostní objekt převádí komunikaci č. II/112 přes vodní tok Želivka.
Z projektové dokumentace zpracované společností MDS projekt s. r. o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, vyplývá potřeba uzavření nájemní smlouvy na části pozemků par. č. 435/1 a 436/2 v k. ú. Hodějovice, které tvoří trvalý a dočasný zábor stavby. Vlastníkem pozemků je Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníkem stavbou dotčených pozemků, potřebných jako trvalý a dočasný zábor, nájemní smlouvu dle materiálu RK-26-2013-03, př. 1. Za zábor pozemků bude poskytnuto dohodnuté nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok. Nájem bude uzavřen na dobu od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu pozemků dle materiálu RK-26-2013-03, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 20 Kč/m2/rok a to na dobu od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014, v rámci přípravy realizace stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz